Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaltbommelStaatscourant 2021, 29665Ruimtelijke plannenOmgevingsvergunning Gameren, Hendrikstraat 31 verleend

Logo Zaltbommel

Burgemeester en wethouders van Zaltbommel maken bekend dat zij op basis van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 Wabo een omgevingsvergunning hebben verleend. De omgevingsvergunning heeft betrekking op de realisatie van een woning met garage. De locatie is gelegen aan de Hendrikstraat 31 in Gameren.

Inzage

Het besluit ligt met bijbehorende documenten van donderdag 10 juni 2021 t/m woensdag 21 juli 2021 voor iedereen ter inzage. De stukken bekijkt u via onze website www.zaltbommel.nl. De informatie vindt u onder bouwen en verbouwen/bestemmingsplannen. Ook kunt u ze bekijken tijdens de openingstijden bij de afdeling Publiekszaken op het gemeentekantoor van Zaltbommel. Neem hiervoor contact op met het Omgevingsloket via 14 0418 of omgevingsloket@zaltbommel.nl. Het gemeentekantoor ligt aan de Hogeweg 11 te Zaltbommel.

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u daartegen schriftelijk beroep instellen. Vermeld altijd de redenen van uw beroep en stuur een kopie van het besluit mee. U stuurt uw beroepschrift binnen de beroepstermijn naar de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Deze termijn loopt van vrijdag 11 juni 2021 t/m donderdag 22 juli 2021. Dit besluit treedt direct na de beroepstermijn in werking, ook als u beroep instelt. Als u dit niet wilt, vraag dan de Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening te treffen. U stelt hiervoor een verzoekschrift op. Dit kan alleen als u ook beroep heeft ingesteld en uw zaak spoed heeft. Dit verzoekschrift richt u aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland. Het instellen van beroep en het indienen van een verzoekschrift kan ook digitaal. Kijk op de site http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor de voorwaarden. U moet wel rekening houden met kosten (griffierecht).