Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BergeijkStaatscourant 2021, 29517Ruimtelijke plannenGewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Fietspad Heuvel – Dorpsstraat’

Logo Bergeijk

Burgemeester en wethouders maken volgens het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat de gemeenteraad op donderdag 22 april 2021 het bestemmingsplan ‘Fietspad Heuvel – Dorpsstraat’ met als identificatienummer NL.IMRO.1724.BPUfwr0064-VAST gewijzigd heeft vastgesteld.

Inzage

Met ingang van donderdag 10 juni 2021 liggen het raadsvoorstel en raadsbesluit en het gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan met bijbehorende stukken gedurende zes weken voor iedereen ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis, Burgemeester Magneestraat 1 te Bergeijk. Voor het inzien van het plan moet u een afspraak maken. Dit kan telefonisch via 0497-551455 of via de receptie.

Het bestemmingsplan is ook digitaal in te zien op de website ruimtelijke plannen van de gemeente Bergeijk: www.bergeijk.nl/ruimtelijkeplannen (via ropubliceer, waarbij geen reacties digitaal ingediend kunnen worden) en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar kunt u het bestemmingsplan onder meer vinden via het identificatienummer. Tegen vergoeding kan een exemplaar van het bestemmingsplan worden verkregen.

Inhoud

Het gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Fietspad Heuvel – Dorpsstraat’ voorziet in de aanleg van een fietspad tussen de Heuvel in Westerhoven en de Dorpsstraat in Riethoven als onderdeel van aanvullende maatregelen voor de ruimtelijke kwaliteitsverbetering van de omgeving waarin de nieuwe provinciale weg N69 wordt aangelegd. In de toelichting van het bestemmingsplan wordt de aanleg en de gewijzigde vaststelling verder uitgelegd.

Beroep

Vanaf donderdag 10 juni 2021 kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan, belanghebbenden die aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest hun zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen en iedere belanghebbende die beroep instelt tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht gedurende zes weken beroep tegen het besluit van de raad instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Een beroep moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep.

Tevens kan de indiener van een beroep vanaf donderdag 10 juni 2021 gedurende 6 weken bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Voor zowel het indienen van een beroepsschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van genoemde beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn door de indiener van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening als hierboven genoemd is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Bergeijk,

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

H.A.J. Loos

Secretaris

A. Callewaert-de Groot

Burgemeester