Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HarderwijkStaatscourant 2021, 29199VerkeersbesluitenDiverse verkeersmaatregelen door herinrichting Bleek, Kuipwal en Scheepssingel

Logo Harderwijk

Corsa reg.nr.: GEN21h0001053 / h210044180

 

Burgemeester en wethouders van Harderwijk zijn op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd om verkeersbesluiten te nemen.

De directeur Domein Ruimte is namens burgemeester en wethouders van Harderwijk bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten op grond van het mandaatbesluit gemeente Harderwijk 2015, zoals is vastgesteld op 23 december 2014, onder nummer: 14.00821 met het recht tot het verlenen van ondermandaat.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

De straten Bleek, Kuipwal en Scheepssingel maken deel uit van de verkeersroute rondom de Harderwijkse binnenstad. Op deze wegen geldt een snelheidslimiet van 30 km/h. De inrichting van genoemde drie wegen, die samen 300 meter weglengte behelzen, sluit daar echter onvoldoende op aan. Daarnaast zijn er op de route veel oversteekbewegingen van met name langzaam verkeer (fietsers, voetgangers). Ten slotte is onderhoud aan de wegverharding nodig op enkele delen van de weg, bijvoorbeeld aan de drempelconstructie ter hoogte van de Hogeweg.

Om de verkeersveiligheid, leefbaarheid en onderhoudskwaliteit van dit deel van de centrumroute te verbeteren, wordt het traject tussen de rotonde Hierdenseweg en de Vissershaven heringericht.

De herinrichting bestaat uit verschillende onderdelen. Hieronder volgt een beknopte uiteenzetting:

a. Realiseren vrijliggend fietspad Bleek / Kuipwal

Aan de Bleek en Kuipwal zijn in de huidige situatie fietsstroken op de rijbaan aanwezig. Om de fietsveiligheid te vergroten en de snelheid van gemotoriseerd verkeer te drukken, wordt de rijbaan voor gemotoriseerd verkeer versmald en worden er vrijliggende fietspaden gerealiseerd. Aan de zuidoostzijde van de weg sluit het nieuwe fietspad aan op de Hogeweg. Middels een voetgangersoversteekplaats (zebrapad) en haaientanden wordt duidelijk gemaakt dat verkeer dat op de Hogeweg rijdt voorrang heeft.

b. Realiseren middengeleider kruising Waltorenstraat

Op de gehele Scheepssingel en Kuipwal wordt een verhoogde middengeleider gerealiseerd.

Dit om het kruisingsvlak Bleek / Kuipwal / Waltorenstraat overzichtelijker te maken en het verkeer beter te geleiden. Deze middengeleider zal deels overrijdbaar zijn om het (vracht)verkeer van en naar de Waltorenstraat en de Havendam goed te faciliteren.

c. Wijzigen voorrangssituatie fietspad Kuipwal

Aan de Kuipwal ligt een doorgaande fietsroute. In de huidige situatie buigt dit fietspad af richting de Bleek, waarbij fietsverkeer komende vanuit de Kuipwal-westzijde voorrang moet verlenen op kruisend verkeer. In de nieuwe situatie wordt dit aangepast. Fietsverkeer vanaf Kuipwal-westzijde naar Kuipwal-oostzijde en vice versa fietst op de voorrangsroute.

d. Kruising Grote Poortstraat / Hogeweg

In de huidige situatie liggen de fietspaden langs de Kuipwal en de Scheepssingel direct naast de rijbaan. Dit heeft als gevolg dat fietsers die willen oversteken ter hoogte van de kruising met de Grote Poortstraat / Hogeweg zich direct op de rijbaan voor gemotoriseerd verkeer bevinden. Dit leidt tot gevaarlijke situaties. Daarom worden de fietspaden aan weerszijden van de straat verder van de rijbaan af gebracht. Op die manier wordt de verkeerssituatie overzichtelijker en verkeersveiliger.

e. Fietspad Scheepssingel

Ter hoogte van het adres Scheepssingel 7 sluit een fietspad (zijpad) aan op het doorgaande fietspad langs de Scheepssingel. In de huidige situatie is hier de voorrang niet geregeld. Dat wil zeggen: rechts heeft voorrang. Dit levert verwarring op omdat naastgelegen situaties wel een voorrangsregeling kennen. Omwille van de uniformiteit en daarmee de verkeersveiligheid, wordt op deze fietspadkruising ook een voorrangsregeling ingesteld, waarbij het doorgaande fietspad in de voorrang komt te liggen.

f. Kruising Scheepssingel / Havenkade / Vogelstraat

De huidige kruising is vormgegeven als minirotonde. De verkeersintensiteiten op de Havendam zijn de afgelopen jaren fors gedaald. Dat komt doordat de parkeercapaciteit voor o.a. binnenstad, Boulevard en Dolfinarium, welke eerder via de Havendam ontsloten werd, nu grotendeels elders gesitueerd is. Daarmee is de rotonde niet meer vereist om het verkeer soepel af te wikkelen.

Om een impuls te geven aan de verkeersveiligheid op dit kruispunt, wordt de rotonde vervangen door een normale kruising. Op die manier wordt deze verkeerslocatie minder complex gemaakt. Dat komt de verkeersveiligheid ten goede. Om de uniformiteit met de rest van de route te bewaren, worden de Vogelstraat en de Havendam op de centrumroute aangesloten middels een uitritconstructie.

De voetgangersoversteekplaatsen over de Scheepssingel en Havenkade blijven behouden. De voetgangersoversteekplaats over de toegang tot de Havendam komt te vervallen. Overstekende voetgangers behouden hier overigens wel de voorrang, omdat de nieuwe situatie wordt vormgegeven als uitritconstructie.

g. Aansluiting parkeerterrein Scheepssingel

Ten slotte wordt de vormgeving van de toerit van parkeerterrein P9 Scheepssingel op de Havendam aangepast. De huidige aansluiting met haaientanden wordt vervangen door een uitritconstructie.

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

In artikel 12 van het BABW is limitatief opgenomen voor welke verkeerstekens een verkeersbesluit vereist is. In Bijlage 1 van het Reglement en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) staan de verkeersborden genoemd. In dit besluit gaat het om de verkeersborden B6 (verleen voorrang), D1 (rotonde/verplichte rijrichting), D2, (gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft); G7 (voetpad), G11 (verplicht fietspad), van Bijlage 1, Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de volgende verkeerstekens op de weg; zebramarkering, haaientanden en het aanbrengen van een uitritconstructie door het aanleggen van uitritblokken.

Uit het oogpunt van:

het beschermen van de weggebruikers en passagiers;het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu;is het noodzakelijk om de voorgestelde maatregel(en) te nemen. Artikel 24 van het BABW vereist dat er voor het nemen van het verkeersbesluit overleg wordt gepleegd met de gemandateerde verkeersadviseur van politie Oost-Nederland, district Noord en Oost-Gelderland.

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen, wordt besloten om:

 

 • 1.

  De bestaande fietsstroken op de Bleek, als bedoeld in artikel 1 van het RVV 1990, op te heffen door het verwijderen van de markering ‘fietsstrook’ op de weg;

 • 2.

  De vrijliggende paden langs de Bleek en de Kuipwal aan te wijzen als fietspad, en dit aan te duiden middels het plaatsen van verkeersborden G11 (fietspad) van bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 3.

  De bestaande voorrangsregeling op de kruising van fietspaden ten westen van de kruising Bleek / Kuipwal / Waltorenstraat op te heffen door het verwijderen van de haaientanden;

 • 4.

  De bestaande middengeleider op de scheepssingel door te trekken naar de kruising Kuipwal / Bleek / Waltorenstraat en daarbij bestuurders te verplichten de middengeleider aan de rechterzijde te passeren door het plaatsen van de verkeersborden D2 van bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 5.

  De kruising van de Hogeweg met het nieuwe vrijliggende fietspad aan de zuidoostzijde van de Kuipwal aan te wijzen als voorrangskruising, waarbij verkeer vanaf de Kuipwal voorrang moet verlenen aan verkeer op de Hogeweg, en dit aan te duiden middels verkeersbord B6 (verleen voorrang) van bijlage 1 van het RVV 1990 en het markeren van haaientanden op het wegdek;

 • 6.

  Een voetgangersoversteekplaats te realiseren op het nieuwe vrijliggende fietspad aan de zuidoostzijde van de Kuipwal, ter hoogte van de aansluiting op de Hogeweg, en dit aan te duiden middels verkeersbord L2 van bijlage 1 van het RVV 1990 en het markeren van de voetgangersoversteekplaats op het wegdek;

 • 7.

  Het pad aan de zuidoostzijde van de Scheepssingel aan te wijzen als voetpad, en dit aan te duiden middels het plaatsen van verkeersborden G7 (voetpad) van bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 8.

  Het instellen van een voorrangsregeling op de kruising van fietspaden nabij het adres Scheepssingel 7, waarbij de voorrang ten goede komt van verkeer op de Scheepssingel (hoofdweg) en verkeer vanaf het zijpad (eveneens genaamd Scheepssingel) voorrang moet verlenen aan kruisend verkeer, en dit aan te duiden middels het plaatsen van verkeersbord B6 (verleen voorrang) van bijlage 1 van het RVV 1990 en het markeren van haaientanden op het wegdek;

 • 9.

  Het opheffen van de rotonde op de kruising Scheepssingel / Havenkade / Vogelstraat en alle bijbehorende voorrangsregelingen door het verwijderen van de verkeersborden D1 (rotonde), B6 en bijbehorende markeringen op het wegdek;

 • 10.

  Het opheffen van de voetgangersoversteekplaats over de toegang tot de Havendam door het verwijderen van de borden L2 en de zebramarkering;

 • 11

  Het instellen van een voorrangsregeling op de kruising Scheepssingel / Havenkade / Vogelstraat, waarbij de voorrang ten goede komt van verkeer op de route Scheepssingel – Havenkade en vice versa, en dit aan te duiden middels het aanbrengen van uitritconstructie/-blokken in beide zijstraten; Havendam en Vogelstraat;

 • 12

  Het wijzigen van de bestaande voorrangsregeling op de aansluiting van het parkeerterrein P9 Scheepssingel op de Havendam door het verwijderen van de haaientanden en verkeersbord B6 en het aanleggen van een uitritconstructie door middel van uitritblokken.

Harderwijk, 9 juni 2021

Namens burgemeester en wethouders,

de heer P. Mulder

teamleider Ruimtelijke Dienstverlening

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u bij het college van burgemeester en wethouders van Harderwijk gemotiveerd bezwaar maken tegen dit besluit als u belanghebbende bent. U dient uw bezwaarschrift uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking op de elektronische Staatscourant van http://www.officielebekendmakingen.nl/ te sturen naar:

Burgemeester en wethouders gemeente Harderwijk

p/a secretariaat Bezwaarschriftencommissie Postbus 1 3890 AA ZEEWOLDE.

Het maken van bezwaar heeft geen schorsende werking (zie art. 6:16 Awb). De indiener van het bezwaar heeft echter wel de mogelijkheid om een voorlopige voorziening bij de rechtbank te vragen (bijvoorbeeld schorsing).