Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaanstadStaatscourant 2021, 29112VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Damgebied voetgangerzone met uitzondering van fietsers

Logo Zaanstad

 

BESLUIT

Burgemeester en wethouders van Zaanstad,

d.d. 2 juni 2021

2021/012537

Overwegende dat:

in Zaandam,

Het uitgaansgebied in Zaandam-centrum in de omgeving van de Dam druk bezocht wordt;

de Dam reeds als voetgangersgebied is aangewezen uitgezonderd tussen 6.00 uur tot 12.00 uur voor bevoorrading;

buiten de Dam zich ook veel horecagelegenheden bevinden tussen Dam en Wilhelminakade;

veel oversteekbewegingen en voetgangers op straat zijn en dit aanrijdingen en bijna aanrijdingen (conflicten) met bestuurders van bromfietsen, snorfietsen kan opleveren;

deze straten onderdeel uitmaken van een fietsverbinding van en naar het centrum (noord-zuid);

bromfietsers en snorfietsers kunnen omrijden;

uit overwegingen van verkeersveiligheid het tot 1 november 2021 gewenst is om de volgende straten; de Dam tussen Damstraat en Wilhelminakade, Damstraat tussen Damkade en Dam tussen 12.00 uur en 6.00 uur ook als voetgangersgebied aan te wijzen waarbij fietsen is toegestaan;

in tegenstelling tot de maatregel in 2020 is er dan geen tijdelijke onderbreking van de bestaande fietsverbinding;

volgens artikel 24 BABW overleg met de politie Noord-Holland heeft plaatsgevonden waarbij de politie akkoord gaat met de inhoud van onderstaand besluit;

bovengenoemde wegvakken zijn gelegen in de gemeente Zaanstad en bij de gemeente in beheer zijn;

de veiligheid op de weg verzekerd moet zijn; weggebruikers en passagiers beschermd moeten worden;de weg in stand moet worden gehouden en de bruikbaarheid daarvan gewaarborgd moet zijn; de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk gewaarborgd moet zijn zoals beschreven in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994;

gelet op artikel 34 a van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

mede gelet op artikelen 15 en 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer alsmede het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, alsmede de Wegenverkeerswet 1994.

b e s l u i t e n :

In Zaandam;

de Dam tussen Damstraat en Wilhelminakade, Damstraat tussen Damkade en Dam als voetgangerszone aan te wijzen tussen 12.00 uur en 06.00 uur waarbij fietsen blijft toegestaan voor de periode tot 1 november 2021, door middel van het plaatsen van verkeersborden G07zb met onderborden zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

hoofd sector Openbare Ruimte,

Mevrouw M. Zijp

Indien u belanghebbende bent, volgens artikel 1:2 AWB, en het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken onmiddellijk liggend na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA

Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, uw naam, adres, handtekening en de motivering van uw bezwaren. Daarnaast verzoeken wij u in uw bezwaarschrift ons kenmerk van het besluit te vermelden. Wij verzoeken u tevens uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden. U kunt bekendmakingen vinden in het stadsblad of op www.zaanstad.nl onder Actueel. Met vragen over de datum van bekendmakingen kunt u bellen naar 14075.

U kunt kosteloos de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ bestellen bij Rijksoverheid.nl, telefoonnummer 1400 of downloaden van deze site.

Burgemeester en wethouders van Zaanstad,

d.d. 2 juni 2021

m a k e n b e k e n d :

dat zij hebben besloten:

in Zaandam;

de Dam tussen Damstraat en Wilhelminakade, Damstraat tussen Damkade en Dam als voetgangerszone aan te wijzen tussen 12.00 uur en 06.00 uur waarbij fietsen blijft toegestaan voor de periode tot 1 november 2021, door middel van het plaatsen van verkeersborden G07zb met onderborden zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

hoofd sector Openbare Ruimte,

Mevrouw M. Zijp

Indien u belanghebbende bent, volgens artikel 1:2 AWB, en het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken onmiddellijk liggend na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, uw naam, adres, handtekening en de motivering van uw bezwaren. Daarnaast verzoeken wij u in uw bezwaarschrift ons kenmerk van het besluit te vermelden. Wij verzoeken u tevens uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden. U kunt bekendmakingen vinden in het stadsblad of op www.zaanstad.nl onder Actueel. Met vragen over de datum van bekendmakingen kunt u bellen naar 14075.

U kunt kosteloos de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ bestellen bij Rijksoverheid.nl, telefoonnummer 1400 of downloaden van deze site.