Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DiemenStaatscourant 2021, 2907VerkeersbesluitenVerkeersbesluit instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van Beukenhorst 118

Logo Diemen

Burgemeester en wethouders van Diemen;

 

Gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 12 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en de bevoegdhedenregeling van de gemeente Diemen d.d. 1 augustus 2017, waarin het nemen van verkeersbesluiten is gemandateerd;

 

Overwegende dat:

- uit het geneeskundig onderzoek is gebleken dat betrokkene een aantoonbare loopbeperking heeft van langdurige aard en in redelijkheid niet in staat moet worden geacht om zelfstandig, met gebruikmaking van de gebruikelijke loophulpmiddelen, over een afstand van meer dan 100 meter aan een stuk te voet te overbruggen;

- het voor het maatschappelijk functioneren van betrokkene noodzakelijk is dat de gevraagde parkeergelegenheid wordt aangelegd;

- dat betrokkene in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart;

- dat het niet mogelijk is om in de nabijheid van de woning te parkeren;

- door de aanleg van de gevraagde voorziening de parkeersituatie in de directe omgeving van het adres niet wordt geschaad;

- dit besluit zijn grondslag vindt in de volgende doelstellingen van artikel 2 van de Wegenverkeerswet: het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van de weggebruikers en passagiers en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

- met de gemachtigde van de korpschef van de politie, conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gevoerd en dat blijkens het advies van 12 januari 2021 wordt ingestemd met de voorgenomen verkeersmaatregel;

- de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten zijn gelegen binnen de bebouwde kom van en in beheer zijn bij de gemeente Diemen;

B E S L U I T E N :

1.) een gehandicaptenparkeerplaats in te stellen ten behoeve van Beukenhorst 118 door middel van de plaatsing van bord E6 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 voorzien van onderbord met kenteken overeenkomstig bijbehorende en gewaarmerkte tekening;

2.) dit besluit automatisch wordt ingetrokken indien de houder van deze plaats geen recht meer heeft op het gebruik van een gehandicaptenparkeerkaart, verhuist of komt te overlijden;

3.) de in lid 2 genoemde redenen betekenen dat de gehandicaptenparkeerplaats wordt opgeheven.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

Namens dezen,

 

C.J. Schelling,

afdelingsmanager Samenleving

 

Dit besluit is op 21 januari 2021 bekend gemaakt en gedurende 6 weken in zijn geheel in te zien op de website van de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl). Dit is de enige rechtsgeldige bekendmaking. Een gelijkluidend exemplaar met eventuele bijlagen is gedurende 6 weken in te zien bij de receptie in het gemeentehuis.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende binnen zes weken met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt bij ons bezwaar maken tegen dit besluit door het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaar kan naar keuze schriftelijk of elektronisch worden ingediend.

Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste het volgende te bevatten:

a. naam en adres van de indiener

b. de dagtekening

c. omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt

d. de gronden van het bezwaar

Graag in de linkerbovenhoek vermelden “Bezwaar”.

Het bezwaar dient gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders van Diemen, Postbus 191, 1110 AD Diemen.

Bij elektronische indiening van het bezwaar is gebruikmaking van het via de gemeentelijke website (www.diemen.nl) beschikbaar gestelde elektronische formulier verplicht, evenals identificatie van de indiener met DigiD.

Indien u bij ons een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien u van mening bent dat de onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

In het geval dat u gebruik maakt van de mogelijkheid tot het verzoeken van een voorlopige voorziening dient u het verzoek te richten aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.