Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hardinxveld-GiessendamStaatscourant 2021, 28983Ruimtelijke plannenKennisgeving gewijzigde bestemmingsplan 'IJzergieterij'

Logo Hardinxveld-Giessendam

Het college van de gemeente Hardinxveld-Giessendam maakt ingevolge het bepaalde in artikel

3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend, dat de gemeenteraad bij besluit van 27 mei 2021 het bestemmingsplan 'IJzergieterij' gewijzigd heeft vastgesteld.

Toelichting

De aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan vormt het initiatief van Gebroeders Blokland om de bestaande bedrijfslocatie te willen transformeren tot een woonlocatie. Dit initiatief past binnen de visie van de gemeente om de rivier te verbinden met het dorp op plaatsen die hiervoor potentie hebben. Het plan van Gebroeders Blokland is om maximaal 150 woningen te bouwen in een mix van woningtypen. Het voorliggend bestemmingsplan maakt deze ruimtelijke ontwikkeling mogelijk.

Plangebied

Het plangebied wordt begrensd door:

 • 1.

  de (achterzijden van de bestaande bebouwing aan de) Rivierdijk aan de noord- en oostzijde;

 • 2.

  de Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) aan de westzijde; en

 • 3.

  de openbare ruimte met de Merwede aan de zuidzijde.

Gewijzigde vaststelling

Het bestemmingsplan was eerder op 21 januari 2021 al door de gemeenteraad vastgesteld. Echter, vanwege een omissie in de verbeelding ten aanzien van de vrijwaringszones – dijk 1 en dijk 2, is het bestemmingsplan opnieuw aan de raad voorgelegd en alleen op dit punt gewijzigd vastgesteld.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ter inzage tot en met 21 juli 2021

Het bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 10 juni 2021 tot en met woensdag 21 juli 2021 bij de receptie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Hardinxveld-Giessendam, voor een ieder ter inzage. Tegen betaling van leges kan een afschrift verstrekt worden van de ter inzage gelegde stukken. In verband met de corona crisis kan het zijn dat het gemeentehuis gesloten is. Kijk voor actuele openingstijden op de gemeentelijke website.

Het bestemmingsplan kunt u ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl Op deze website kiest u ‘Bestemmingsplannen’ waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door invullen van de locatie, de naam van het bestemmingsplan of het planidentificatienummer: NL.IMRO.0523.BPIJZERGIETERIJ-VA02.

Beroepsmogelijkheid

Tegen het vaststellingsbesluit kan gedurende de ter inzagetermijn beroep worden ingesteld door:

 • 1.

  belanghebbenden die tijdig hun zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;

 • 2.

  belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest; en

 • 3.

  belanghebbenden die bezwaren hebben tegen wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het bestemmingsplan treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen die termijn naast een beroepschrift ook een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor zowel het beroepschrift als het verzoekschrift is griffiegeld verschuldigd.

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

MER-beoordelingsbesluit

De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam heeft op basis van de Aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling Bestemmingsplan 'IJzergieterij', Hardinxveld-Giessendam op 27 mei 2021 besloten dat voor dit bestemmingsplan geen Milieu Effect Rapportage (MER) hoeft te worden opgesteld. Er worden namelijk geen belangrijke gevolgen voor het milieu verwacht die de opstelling van een MER noodzakelijk maken. Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen dit besluit geen bezwaar of beroep mogelijk.

Hardinxveld-Giessendam, 9 juni 2021

Beleidsmedewerker RO, Gemeente Hardinxveld-Giessendam,

Namens deze:

K. de Jong