Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoudenbergStaatscourant 2021, 28852Ruimtelijke plannenBekendmaking ontwerpbestemmingsplan Haarweg 8

Logo Woudenberg

 

Burgemeester en wethouders van Woudenberg maken bekend dat zij het ontwerpbestemmingsplan Haarweg 8 hebben vastgesteld.

Toelichting

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de gronden, gelegen aan de

Haarweg 8, kadastraal bekend gemeente Woudenberg sectie I, nummers 429 en 428. Het plan voorziet in de transformatie van de bestaande bedrijfsopstal naar de bestemming “Wonen”.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 9 juni 2021 tot 20 juli 2021 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg en is tevens beschikbaar op www.woudenberg.nl. Het bestemmingsplan kan daarnaast worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het bestemmingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het bestemmingsplan, het adres of het planid-nummer: NL.IMRO.0351.BP2021Haarweg8-ow01

Zienswijze

Gedurende de termijn van zes weken kunt u schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen met betrekking tot het ontwerpplan naar voren brengen. U kunt uw schriftelijke zienswijze indienen bij de gemeenteraad, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient tijdig, bij voorkeur een week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak gemaakt te worden met mevrouw K. Kuperus. Dit kan via telefoonnummer 14033. Van een mondelinge zienswijze wordt een bondig verslag gemaakt.