Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemStaatscourant 2021, 28846VerkeersbesluitenVerkeersbesluit aanwijzen parkeerplaats(en) elektrisch laden op de Dorpsstraat te Leimuiden

Logo Kaag en Braassem

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem;

 

handelende volgens artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), alsmede het bepaalde in artikel 18, lid 1, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994;

 

b e s l u i t e n

 

I. Door middel van plaatsing van bord model E04 met onderbord ‘opladen elektrische voertuigen’ van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 tot het aanwijzen van twee parkeerplaatsen, uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische motorvoertuigen, op de Dorpsstraat te Leimuiden ter hoogte van nummer 104;

II. In eerste instantie slechts één parkeerplaats af te kruisen en in te richten als parkeerplaats ten behoeve van het laden van elektrische voertuigen;

 

Overwegingen ten aanzien van dit besluit

 

o Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daarvoor een gebod of verbod ontstaat;

 

o Dat op basis van artikel 2 lid 2 onder a van de WVW 1994 deze maatregel in verband met milieubelangen kan worden genomen;

 

o Het nemen van verkeersbesluiten voor het aanwijzen van parkeerplaatsen voor elektrisch laden is gemandateerd aan de manager van de afdeling Ontwikkeling;

 

o Er een particuliere aanvraag binnen is gekomen voor het plaatsen van een elektrisch oplaadpunt in de openbare ruimte van Kaag en Braassem;

 

o Motorvoertuigen met elektrische aandrijving in opkomst zijn;

 

o Dergelijke voertuigen opgeladen dienen te worden middels laadpalen;

 

o Aanvrager aangewezen is op de openbare ruimte omdat hij/zij niet kan parkeren op eigen terrein;

 

o Aanvrager verder voldoet aan de criteria die genoemd zijn in het beleidskader ‘oplaadpunten elektrisch vervoer Kaag en Braassem’;

 

o De Dorpsstraat is een voor het openbaar verkeer openstaande weg;

 

o De Dorpsstraat is gelegen op het grondgebied van de gemeente Kaag en Braassem en is bij deze gemeente in beheer;

 

o De Dorpsstraat is gecategoriseerd als erftoegangsweg binnen de bebouwde kom van Leimuiden en er geldt een maximumsnelheid van 30 km/u;

 

o Deze parkeerplaats(en) met oplaadvoorziening uitsluitend bedoeld zijn voor auto’s die elektrisch laden;

 

o De gemeente Kaag en Braassem het gebruik van elektrische aangedreven voertuigen wil stimuleren, gelet op de duurzaamheidsagenda.

 

o Afstemming met de regionale politie, als bedoeld in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) heeft plaatsgevonden;

 

 

Bezwaarclausule

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het postadres vindt u rechtsboven in de brief. Vermeld in uw bezwaarschrift uw naam, adres en handtekening, de datum, de omschrijving van het besluit met referentienummer van het besluit en de reden van uw bezwaar.

U kunt uw bezwaar ook digitaal indienen via www.kaagenbraassem.nl/bezwaar. Hiervoor hebt u DigiD of e-Herkenning nodig.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt blijft geldig, totdat over uw bezwaar is beslist.

Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang dan kunt u, naast uw bezwaarschrift, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. U dient een kopie van het bezwaarschrift toe te voegen. U kunt uw verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

Roelofarendsveen, 03-06-2021

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem,

namens hen,

manager afdeling Ontwikkeling,

J.J. Démoed