Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HarderwijkStaatscourant 2021, 28662Ruimtelijke plannenBestemmingsplan Binnenstad - Vischmarkt 4 en 6

Logo Harderwijk

De gemeenteraad heeft op 27 mei het bestemmingsplan Binnenstad – Vischmarkt 4 en 6 vastgesteld. In het perceel Vischmarkt 4 zijn een culiwinkel, een kooklokaal en het stadslogement gevestigd. Deze activiteiten zijn in 2015 door een omgevingsvergunning heel specifiek toegestaan. In het pand Vischmarkt 6 is een restaurant gevestigd. Tussen de activiteiten op beide percelen bestaat een zekere mate van verwevenheid, doordat bijvoorbeeld bij activiteiten in het kooklokaal ook gebruik wordt gemaakt van de keuken van het restaurant, of dat grotere gezelschappen dineren in het kooklokaal. Het voorliggende bestemmingsplan maakt nu ook horeca mogelijk op perceel Vischmarkt 4. Door ook Vischmarkt 6 in het bestemmingsplan op te nemen, wordt het wederzijds gebruik van beide percelen, met uitzondering van de ondergeschikte detailhandel en logiesfuncties, toegestaan. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld, onder meer in die zin dat:

  • 1.

    horeca ook in de kelder is toegestaan;

  • 2.

    de aanduidingen in de regels en op de verbeelding in overstemming zijn gebracht met de Staat van horeca-activiteiten;

  • 3.

    het onderdeel externe veiligheid in de toelichting is aangevuld.

Een volledig overzicht van alle wijzigingen kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl via onderstaande link.

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 10 juni gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld. Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00255-0002) kunt u raadplegen via de landelijke website https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0243.BP00255-0002. (bronbestanden: https://digitaleplannen.nl/0243/6688A389-0014-44BF-8580-5E307AE22AA1/). Informatie: domein Ruimte, mw. C. van den Bedem, tel 0341 411911.