Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Valkenburg aan de GeulStaatscourant 2021, 2865VerkeersbesluitenVerkeersbesluit instellen parkeerverbod Op de Bies, ter hoogte van huisnumer 25a

Logo Valkenburg aan de Geul

[n.v.t.]

Burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul besluiten

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en bij besluit van het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de deelgemeente bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

 • Overwegende:

  • 1.

   dat de weg “op de Bies” gelegen in de kern Berg in dit besluit onderdeel zijn van het wegennet in beheer van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

  • 2.

   dat de breedte van de weg op dit punt dusdanig smal is dat parkeren niet mogelijk is zonder dat doorgang wordt belemmerd;

  • 3.

   dat er bij parkeren sprake is van een te smalle strook waardoor in strijd met het bouwbesluit;

  • 4.

   dat er ondanks deze geringe breedte alsnog wordt geparkeerd doordat onvoldoende zichtbaar is dat de overgebleven ruimte onvoldoende is om te passeren;

  • 5.

   dat de doorgang hierdoor voor hulpdiensten en dergelijke word gehinderd;

  • 6.

   dat de “op de Bies” een doodlopende weg is en er zodoende geen alternatieve route mogelijk zijn;

  • 7.

   dat conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer er overleg is geweest met de politie, basiseenheid Heuvelland;

  • 8.

   dat het overleg heeft geleid tot een positief advies vanuit de politie, basiseenheid Heuvelland gedateerd op 12-01-2021;

  •  

 • 2.

  Met het verkeersbesluit worden onderstaande doelstellingen beoogd.

  • 1.

   het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • 2.

   het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

  • 3.

   het in stand houden van de vrijheid van het verkeer

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen besluiten wij het volgende:

 • 1.

  Het instellen van een parkeerverbod op de “op de Bies” ter hoogte van huisnummer 25 aan de oneven zijde

E.e.a. wordt kenbaar gemaakt door plaatsing van een onderbroken gele streep conform het RVV 1990 ter plaatse van “Op de Bies” huisnummer 25a.

Uitvoering vindt plaats op zijn vroegst de dag na publicatie in de staatscourant.

Valkenburg 14-01-2020

Het Valkenburgs College van B&W

Namens deze,

J.H.J. Reuser

Beleidsmedewerker Verkeer, Mobiliteit en Parkeren

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van dit besluit (zie datumstempel) bezwaar maken. Als verzenddatum van uw bezwaar geldt de poststempel op uw bezwaarschrift.

Stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul Postbus 998 6300 AZ Valkenburg

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

 

 • 1.

  uw naam, adres en telefoonnummer

 • 2.

  de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening

 • 3.

  het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit

 • 4.

  waarom u bezwaar maakt.

U kunt ook digitaal het bezwaarschrift indienen via een webformulier op de gemeente-website. Dit formulier kunt u vinden via www.valkenburg.nl → digitaal loket → bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op deze website is tevens meer informatie te vinden.

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop uw bezwaarschrift wordt behandeld.

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een machtiging mee.

Schorsende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.

Spoed? Voorlopige voorziening

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij: De voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht Postbus 950 6040 AZ Roermond

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Informele oplossing

Weet u niet zeker of u deze bezwaarschriftprocedure wilt volgen of wilt u met ons overleggen over een oplossing voor uw probleem? De mogelijkheid bestaat om uw bezwaar informeel te behandelen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van mediation. U kunt hierover contact opnemen met mevrouw mr. M. Meertens, concernjurist, te bereiken via het algemene telefoonnummer: 14 043 of via e-mail: info@valkenburg.nl onder vermelding van “ Mediation t.a.v. M. Meertens”.