Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KapelleStaatscourant 2021, 28317Ruimtelijke plannenVooraankondiging van het voornemen tot de voorbereiding van nieuwe bestemmingsplannen ‘dijkversterking Hansweert’

Logo Kapelle

Op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders van de gemeenten Kapelle en Reimerswaal kennis van het voornemen om bestemmingsplannen voor te bereiden voor de dijkversterking Hansweert – Willem Annapolder

Er liggen momenteel nog geen stukken ter inzage. De verwachting is dat de ontwerpbestemmingsplannen binnenkort ter inzage worden gelegd. Dit wordt op dat moment bekend gemaakt.

Beschrijving plangebied en omschrijving doel en inhoud bestemmingsplannen

De bestemmingsplannen hebben betrekking op het dijktracé vanaf de kern Hansweert in de gemeente Reimerswaal tot aan de Willem Annapolder in de gemeente Kapelle. De bestemmingsplannen worden opgesteld om de noodzakelijke dijkversterking in het kader van het hoogwater beschermingsprogramma (HWBP) mogelijk te maken. De ontwerpbestemmingsplannen worden samen met andere ontwerpbesluiten gecoördineerd ter inzage gelegd. De provincie Zeeland zorgt voor de coördinatie van de verschillende noodzakelijke besluiten.

Op deze vooraankondiging kunnen geen zienswijzen naar voren worden gebracht. Ook kunnen onafhankelijke instanties nu nog geen advies uitbrengen. Voor het indienen van zienswijzen tegen de ontwerpbestemmingsplannen en het instellen van beroep tegen vastgestelde bestemmingsplannen wordt tijdens de planologische procedure gelegenheid geboden.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Kapelle of de gemeente Reimerswaal via telefoonnummer 14 0113.

Kapelle, 2 juni 2021