Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoudenbergStaatscourant 2021, 28145Ruimtelijke plannenRectificatie Ter inzage ontwerpwijzigingsplan De Heigraaf (locatie voormalige Panhuis)

Logo Woudenberg

 

Het betreft een rectificatie van de publicatie die op 12 mei is verschenen. Hierin is ten onrechte vermeld dat het wijzigingsplan tot 15 juni ter inzage ligt, dit moet zijn 22 juni 2021/

Burgemeester en wethouders van Woudenberg maken bekend dat het ontwerpwijzigingsplan De Heigraaf is vastgesteld. Het ontwerpwijzigingsplan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming van het voormalige recreatiepark Het Panhuis en het naast gelegen agrarisch gebied, in een recreatie bestemming.

Het betreft de locatie De Heygraeff 11 te Woudenberg, kadastraal bekend als sectie H nummers 130.

Ter inzage

Het ontwerpwijzigingsplan met de daarbij behorende stukken ligt van 12 mei 2021 tot en met 22 juni 2021 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg en is tevens beschikbaar op www.woudenberg.nl. Het ontwerp wijzigingsplan kan daarnaast worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het wijzigingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het wijzigingsplan of het planid-nummer: NL.IMRO.0351.WZheigraaf-ow01.

Gedurende de termijn van zes weken kunt u schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen met betrekking tot het ontwerp naar voren brengen. U kunt uw schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient tijdig een afspraak gemaakt te worden met mevrouw K. Kuperus. Dit kan via telefoonnummer (14033). Van een mondelinge zienswijze wordt een bondig verslag gemaakt.