Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CranendonckStaatscourant 2021, 27842VerkeersbesluitenInstellen geslotenverklaring en plaatsen fysieke afsluitingen voor alle motorvoertuigen, uitgezonderd terreineigenaren en -beheerders op de onverharde wegen in het bosgebied Klaterspeel

Logo Cranendonck

1375208D

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK,

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

dat de in bijgevoegde situatiekaart aangegeven onverharde wegen in het bosgebied Klaterspeel zijn gelegen in de gemeente Cranendonck of aansluiten op wegen in de gemeente Cranendonck;

dat gemotoriseerd verkeer, waaronder crossmotoren, trikes, quads en terreinwagens overlast en verkeersonveiligheid veroorzaken en de natuur in bosgebied Klaterspeel beschadigen;

dat met het afsluiten van de onverharde wegen het gemotoriseerd verkeer in het bosgebied wordt geweerd, de belevingswaarde voor bezoekers van het bosgebied wordt vergroot en de natuurwaarde van het bosgebied door afname van verstoring kan verbeteren;

dat er een uitzondering wordt gemaakt voor terreineigenaren en -beheerders, waarvan het terrein ligt binnen de geslotenverklaring;

dat hiermee ook wietteelt in het bosgebied en het illegaal dumpen van afval (waaronder afval uit de bereiding van drugs) wordt tegengegaan;

dat er vooroverleg heeft plaatsgevonden met Staatsbosbeheer, waaruit geen bezwaren tegen het voornemen om de onverharde wegen in het bosgebied Klaterspeel voor gemotoriseerd verkeer af te sluiten naar voren zijn gekomen en

dat het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is, waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van de betrokkenen behoren te blijven.

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Motivering

Uit het oogpunt van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 opgenomen doelstellingen:

- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

- het beschermen van weggebruikers en passagiers;

- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet Milieubeheer en

- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden

is het gewenst om:

een geslotenverklaring in te stellen en fysieke afsluitingen te plaatsen voor alle motorvoertuigen, uitgezonderd terreineigenaren en -beheerders op de onverharde wegen in het bosgebied Klaterspeel.

Belangenafweging

Er zijn geen redenen om aan te nemen dat door bovengenoemde maatregelen belanghebbenden onevenredig worden benadeeld, noch dat door te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie ontstaat.

Gehoord

Met betrekking tot dit verkeersbesluit is, overeenkomstig artikel 24 BABW, overleg gepleegd met de Politie eenheid Den Haag, afdeling Infrastructuur team Advies en Analyse.

BESLUIT

Op grond van vorenstaande overwegingen hebben burgemeester en wethouders besloten de volgende verkeersmaatregel te treffen:

Het instellen van een geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen, uitgezonderd terreineigenaren en -beheerders op de onverharde wegen in het bosgebied Klaterspeel door middel van het plaatsen van bord C12 uit het RVV1990 met onderbord “uitgezonderd terreineigenaren en -beheerders” en met onderbord “quads, trikes en (cross)motoren niet toegestaan” en door middel van het plaatsen van fysieke afsluitingen.

Een en ander op de locatie zoals nader aangegeven op de bij dit besluit behorende situatiekaart.

Budel 1 juni 2021

Burgemeester en Wethouders van Cranendonck

Namens deze,

P.A.W. van Bree

Beleidsuitvoerder Verkeer

Mededelingen

Publicatie

Vanaf de dag volgend op de datum van de bekendmaking van het verkeersbesluit in de Staatscourant, ligt het verkeersbesluit onder de naam ‘Instellen geslotenverklaring en plaatsen fysieke afsluitingen voor alle motorvoertuigen, uitgezonderd terreineigenaren en -beheerders op de onverharde wegen in het bosgebied Klaterspeel’ ter inzage. Vervolgens heeft u 6 weken de tijd om het verkeersbesluit in te zien in het gemeentehuis.

U kunt reageren op het voorstel

Bent u het niet eens met de verandering die wij voorstellen? Dan kunt u binnen 6 weken na de dag van deze bekendmaking een bezwaarschrift indienen. Dit doet u door een brief te sturen naar Gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel.

Uw bezwaarschrift dient in ieder geval het volgende te bevatten:

 • 1.

  dagtekening;

 • 2.

  het nummer van het verkeersbesluit;

 • 3.

  omschrijving van het verkeersbesluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • 4.

  een beschrijving van uw zienswijze;

 • 5.

  uw naam en adres en

 • 6.

  ondertekening.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking op dit besluit.

Voorlopige voorziening

Het is mogelijk om, naast het indienen van uw bezwaarschrift, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Dit kan wanneer een bezwaarschrift is ingediend en wanneer onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dit vereist. Dit verzoek dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch op telefoonnummer 088 - 362 10 00.