Gemeente Steenwijkerland – Wijzigen drie parkeerplaatsen op kenteken – Steenwijk

Logo Steenwijkerland

Zaaknummer 385535

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland;

 

Overwegende:

dat de Driestoel is gelegen binnen de bebouwde kom van Steenwijk;

dat de Driestoel in beheer is bij de gemeente Steenwijkerland;

dat de Driestoel een weg is als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van Steenwijkerland bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor deze weg;

dat de bevoegdheid voor het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders van Steenwijkerland is gemandateerd aan de juridisch adviseur Beheer en Realisatie;

dat in het kader van de uitvoering van diverse gemeentelijke taken dienstauto’s worden gebruikt;

dat het wenselijk is de afstand tussen de geparkeerde dienstauto’s en het gemeentehuis zo beperkt mogelijk te houden;

dat aan de Driestoel naast het gemeentehuis om die reden meerdere parkeerplaatsen op kenteken zijn gereserveerd voor gemeentelijke dienstauto’s;

dat de gemeente onlangs drie dienstauto’s heeft vervangen;

dat het daarom noodzakelijk is een drietal onderborden behorend bij het bord model E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 aan te passen;

dat met het wijzigen van drie parkeerplaatsen op kenteken weggebruikers niet onevenredig benadeeld worden;

dat in de nabijheid voldoende alternatieve parkeergelegenheid aanwezig is;

dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het plaatsen van het verkeersbord E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 een verkeersbesluit is vereist;

dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 de hiervoor benoemde verkeersmaatregel strekt tot het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer in het geding is bij het uitvoeren van de hiervoor genoemde verkeersmaatregel;

dat gelet op voorgaande overwegingen het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer van ondergeschikt belang wordt geacht;

dat gelet op artikel 24 BABW overleg is gevoerd met de gemandateerde van de korpschef van de regiopolitie IJsselland;

dat de politie hierover positief heeft geadviseerd;

B e s l u i t e n :

- door vervanging van het huidige onderbord met kenteken 3-VPG-41 onder het bord model E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 door een onderbord met daarop het kenteken VKL-84-G nabij de Driestoel te Steenwijk ter hoogte van het gemeentehuis een parkeerplaats op kenteken te wijzigen;

- door vervanging van het huidige onderbord met kenteken 3-VPG-44 onder het bord model E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 door een onderbord met daarop het kenteken VKL-85-G nabij de Driestoel te Steenwijk ter hoogte van het gemeentehuis een parkeerplaats op kenteken te wijzigen;

- door vervanging van het huidige onderbord met kenteken 3-VPG-45 onder het bord model E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 door een onderbord met daarop het kenteken VKL-86-G nabij de Driestoel te Steenwijk ter hoogte van het gemeentehuis een parkeerplaats op kenteken te wijzigen.

 

 

Steenwijk, 8 juni 2021

 

namens burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

Juridisch a dviseur Beheer en Realisatie,

 

M.A. van der Kolk

Mededelingen

Bezwaarmogelijkheid:

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een brief sturen aan burgemeester en wethouders van Steenwijkerland, Postbus 162, 8330 AD Steenwijk. In het bezwaarschrift geeft u aan tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met dit besluit. Verder vermeldt u het zaaknummer, datum, uw naam en adres en ondertekent u de brief. Het besluit blijft geldig totdat er een beslissing is op uw bezwaar.

Is de zaak zo spoedeisend dat de beslissing op het bezwaarschrift niet kan worden afgewacht? Dan kunt u de bestuursrechter van de rechtbank Overijssel vragen een voorlopige voorziening te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden. Meer informatie vindt u op www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/bestuursrechter/Procedures/Voorlopige-voorziening.

Naar boven