Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeertruidenbergStaatscourant 2021, 27438Ruimtelijke plannenvoorontwerpbestemmingsplan Pastoor van den Broekstraat 2, Raamsdonksveer

Logo Geertruidenberg

Het college van B&W maakt bekend dat met ingang van donderdag 3 juni 2021 het voorontwerpbestemmingsplan Pastoor van den Broekstraat 2 met NL.IMRO.0779.GBBPpastoorvdbroek-vo01 ter inzage ligt (art. 3.8 Wet ruimtelijke ordening juncto afd. 3.4 Algemene wet bestuursrecht).

 

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de ontwikkelingen van 1 woonhuis aan de Pastoor van den Broekstraat 2.

 

Plan inzien

U kunt het plan, het vaststellingsbesluit en de bijbehorende stukken van donderdag 3 juni tot 15 juni 2021 inzien in de Gemeentewinkel, op www.ruimtelijkeplannen.nl en http://0779.ropubliceer.nl.

 

Communicatie

Een ieder kan tijdens bovengenoemde termijn zijn inspraakreactie over het voorontwerpbestemmingsplan schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijke inspraakreacties moet u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Geertruidenberg.

 

Als u uw inspraakreactie mondeling kenbaar wilt maken of als u tijdens openingstijden de stukken niet kunt inzien, kunt u contact opnemen met Jelle Jaspers, tel 0162 579 567.