Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeertruidenbergStaatscourant 2021, 27434Ruimtelijke plannenvoorontwerpbestemmingsplan Beethovenlaan 1, Raamsdonksveer

Logo Geertruidenberg

Het college van B&W maakt bekend dat met ingang van donderdag 3 juni 2021 het voorontwerpbestemmingsplan Beethovenlaan 1 met NL.IMRO.0779.BPRVBeethovlaan1-vo01 ter inzage ligt (art. 3.8 Wet ruimtelijke ordening juncto afd. 3.4 Algemene wet bestuursrecht).

 

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de ontwikkelingen van 9 vrij uit te geven kavels aan de Beethovenlaan 1.

 

Plan inzien

U kunt het plan, het vaststellingsbesluit en de bijbehorende stukken van donderdag 3 juni tot 15 juni 2021 inzien in de Gemeentewinkel, op www.ruimtelijkeplannen.nl en http://0779.ropubliceer.nl.

 

Communicatie

Een ieder kan tijdens bovengenoemde termijn zijn inspraakreactie over het voorontwerpbestemmingsplan schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijke inspraakreacties moet u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Geertruidenberg.

 

Als u uw inspraakreactie mondeling kenbaar wilt maken of als u tijdens openingstijden de stukken niet kunt inzien, kunt u contact opnemen met Jelle Jaspers, tel 0162 579 567.