Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BergeijkStaatscourant 2021, 26673VerkeersbesluitenInstellen voorrangsregeling en verplicht fiets/bromfietspad aan de Molenstraat en voorrangsregeling Broekhovenseweg.

Logo Bergeijk

Kenmerk: C21001366

Dhr. J. de Greef

Hoofd afdeling Beheer Ruimte

Vereiste van het besluit:

Op dit verkeersbesluit is de volgende wet- en regelgeving van toepassing:

- De Wegenverkeerswet 1994 (WVW);

- Het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

- Het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

- De Algemene wet bestuursrecht (Awb);

- Mandaatbesluit 7 maart 2017.

Overwegingen ten aanzien van het besluit:

Dat de provincie Noord-Brabant in samenwerking met gemeente Eersel, Bergeijk en Valkenswaard en uitvoerder Boskalis de nieuwe N69 realiseert.

Dat er vanuit de realisatie een verzoek is binnengekomen voor het nemen van een verkeersbesluit door de gemeente Bergeijk.

Dat de Broekhovenseweg en Molenstraat zijn toegewezen als Erftoegangswegen buiten de bebouwde kom.

Dat deze wegen liggen in een agrarisch gebied waarin rekening wordt gehouden met agrarische activiteiten waarvoor verkeersdrempels ongewenst zijn.

Dat vanwege het bevorderen van het fietsgebruik en de fietsambitie van de gemeente Bergeijk exclusief vrij liggende fiets/bromfiets-paden wenselijk zijn langs de Molenstraat.

Dat wegversmallingen met een voorrangsregeling een verkeer remmend effect hebben.

Overleg:

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft aangaande dit besluit overleg plaatsgevonden met de politie Oost-Brabant. Zij hebben een positief advies afgegeven.

BESLUIT

 

 • 1.

  Het instellen van een voorrangsregeling op de Broekhovenseweg ter hoogte van huisnummer 19 door het plaatsen van verkeersborden F05 en F06 uit bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

 • 2.

  Het instellen van een voorrangsregeling op de Molenstraat ter hoogte van huisnummer 35A door het plaatsen van verkeersborden F05 en F06 uit bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

 • 3.

  Het instellen van een verplicht fiets/bromfietspad langs de Molenstraat door het plaatsen van verkeersbord G12a uit bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

   

Bergeijk, d.d.: 20 mei 2021. Hoogachtend,Burgemeester en wethouders van Bergeijk,namens dezen, Dhr. J. de Greef Hoofd afdeling Beheer Ruimte

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk. Voordat u dit doet vragen wij u eerst telefonisch contact op te nemen met dhr. B. van der Veer. Het besluit wordt dan met u besproken en verder toegelicht. Wanneer u hiermee niet geholpen bent kunt u alsnog een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk (postbus 10.000, 5570 GA Bergeijk). De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken na de dag van verzending van het besluit. In uw bezwaarschrift vermeldt u tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Verder bevat het bezwaarschrift: uw naam en adres, de datum waarop het bezwaarschrift geschreven is, en de ondertekening.