Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkStaatscourant 2021, 26632Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan ‘Helvoirtseweg 11a en 23, Haaren’, gemeente Oisterwijk

Logo Oisterwijk

Plangebied en doel

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Helvoirtseweg 11a en 23, Haaren’ voorziet in het saneren van een intensieve veehouderij op beide adressen, functiewijziging van de voormalige bedrijfswoning tot reguliere burgerwoning en de realisatie van twee ruimte-voor-ruimtewoningen op locatie Helvoirtseweg 23, en het toekennen van een wijzigingsbevoegdheid naar de bestemming ‘Wonen’ op locatie Helvoirtseweg 11a.

 

Ontwerpbeschikking hogere waarden

Bij deze bestemmingsplanprocedure zijn hogere waarden vereist vanwege de geluidbelasting door wegverkeer op woningen. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt namelijk met ten hoogste 5 dB overschreden ter plaatse van de twee nieuw te bouwen woningen op locatie Helvoirtseweg 23.

Via een ontwerpbeschikking heeft het college op grond van de Wet Geluidhinder besloten om hogere waarden (49 – 53 dB) voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vast te stellen.

Op grond van het bepaalde artikel 110c lid 1 Wet geluidhinder ligt de ontwerpbeschikking tot het vaststellen van hogere waarde Wet geluidhinder en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende zes weken ter inzage, gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan.

 

Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst

Volgens de Wet ruimtelijke ordening is de gemeente verplicht om haar kosten voor een bestemmingsplan op de initiatiefnemer te verhalen. Daarom zijn nadere afspraken gemaakt met de initiatiefnemer. Deze zijn vastgelegd in een overeenkomst. De zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst ligt tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ‘Helvoirtseweg 11a en 23, Haaren’ en de ontwerpbeschikking hogere waarden ter inzage.

 

 

Ter inzage ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Helvoirtseweg 11a en 23, Haaren’ [NL.IMRO.0824.BPHlvrtswg11aen23-ON01 ], ligt met ingang van 28 mei 2021 tot en met donderdag 08 juli 2021 gedurende 6 weken ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u inzien:

 

  • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

  • op oisterwijk.nl/bestemmingsplannen ziet u de directe link naar het ontwerpbestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl

  • bij de centrale publieksbalie op het gemeentekantoor van Oisterwijk, De Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur - 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur - 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur - 13.00 uur.

    Wij vragen u om zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om de stukken digitaal te bekijken. Bent u daarvoor niet in de gelegenheid? Maak dan een afspraak om de stukken op het gemeentekantoor in te zien. Dit kan via telefoonnummer (013) 529 13 11. Als u een toelichting wilt van een medewerker, dan kunt u dit aangegeven bij het maken van een afspraak.

De zakelijke beschrijving van de overeenkomst en de ontwerpbeschikking hogere waarden zijn alleen op afspraak in te zien op het gemeentekantoor.

 

 

Indienen zienswijze

U kunt tijdens de inzagetermijn uw zienswijze (mening of opmerkingen) indienen. Dit kan (bij voorkeur) schriftelijk bij de gemeenteraad van Oisterwijk, Postbus 10101, 5060 GA in Oisterwijk, of mondeling bij de behandelend ambtenaar. U vindt de naam van deze ambtenaar in de stukken die ter inzage liggen.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, te bereiken via telefoonnummer (013) 529 13 11.