Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2021, 26617Ruimtelijke plannenWet ruimtelijke ordening – Ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Erven 25 Heesch

Logo Bernheze

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de ter-inzage-legging bekend van het ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwe Erven 25 Heesch’, te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN-code NL.IMRO.1721.BPNieuweErven25HSC-OW01.

Inhoud

Met het bestemmingsplan wordt de mogelijkheid gecreëerd voor het realiseren van één ruimte-voor-ruimtewoning op het perceel Nieuwe Erven 25 in Heesch met een ontsluiting aan de Nieuwstraat.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 27 mei 2021 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 in Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Iedereen kan binnen zes weken na publicatiedatum een schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Neem voor het indienen van een mondelinge zienswijze contact op met de betreffende afdeling.

Reageren

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Heesch, 26 mei 2021