Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaltbommelStaatscourant 2021, 26329VerkeersbesluitenVerkeersbesluit tijdelijk opheffen laad- en losstrook Waterstraat thv huisnrs. 21 t/m 25 te Zaltbommel

Logo Zaltbommel

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zaltbommel;

 

Gelet op:

- De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), de uitvoeringsvoorschriften behorende bij het BABW en de Algemene wet bestuursrecht;

- Het bepaalde in artikel 18, lid 1, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten aan ons college toekomt.

Overwegingen:

- De Waterstraat maakt deel uit van het kernwinkelgebied van het centrum van Zaltbommel;

- Deze straat behoort tot een parkeerverbodszone waarbij parkeren alleen is toegestaan in de daarvoor bestemde vakken;

- In de Waterstraat zijn 2 laad- en losstroken aangewezen;

- In verband met de coronamaatregelen heeft het college gekeken naar tijdelijke uitbreidingen voor de terrassen in de binnenstad;

- Om tegemoet te komen aan de wensen van de horeca zal de laad- en losstrook in de Waterstraat ter hoogte van huisnrs. 21 t/m 25 tijdelijk in gebruik genomen worden voor de inrichting van een terras ten behoeve van restaurant De Eetgelegenheid;

- De huidige laad- en losstrook kan niet gebruikt worden in de periode vanaf heden tot 1 oktober 2021 of zoveel eerder als een verruiming niet meer nodig is;

- De Waterstraat is ingesteld als eenrichtingsweg met een smalle rijbaan;

- Door het tijdelijk onttrekken van deze laad- en losstrook kan er alleen gebruik gemaakt worden van de laad- en losstrook aan het begin van de Waterstraat;

- Deze verkeersmaatregel dient op grond van artikel 15, lid 1 en lid 2, van de Wegenverkeerswet 1994 bij verkeersbesluit te worden bekrachtigd;

- De betreffende wegen zijn in beheer bij de gemeente Zaltbommel waardoor de gemeente derhalve bevoegd is tot het nemen van een verkeersbesluit.

Motivering:

Artikel 2 Wegenverkeerswet 1994

Deze maatregel wordt genomen:

- om tegemoet te komen aan de wens om maatwerk te verleden voor een tijdelijke uitbreiding van een terras;

- ter voorkoming of beperking van overlast op het trottoir;

- Niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig worden benadeeld dan wel dat door de te nemen maatregel een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan.

Gehoord:

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW heeft overleg plaatsgevonden met de, daartoe gemandateerde, verkeersadviseur van politie-eenheid Oost-Nederland, afdeling D.R.O.S., werkzaam binnen het district Gelderland-Zuid.

Besluiten:

- De laad- en losstrook in de Waterstraat te Zaltbommel ter hoogte van huisnrs. 21 t/m 25 op te heffen tot 1 oktober 2021 of zoveel eerder als een verruiming niet meer noodzakelijk is ten behoeve van een terras voor restaurant De Eetgelegenheid. Hiervoor zal de bebording E07 tijdelijk worden verwijderd.

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Zaltbommel op 19 mei 2021

 

Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd op 21 mei 2021

 

Niet mee eens?

Bent u niet het niet eens met dit besluit? Dan kunt u daartegen schriftelijk bezwaar maken. Vermeld altijd de redenen van uw bezwaar en het onderwerp van dit besluit. U stuurt uw bezwaar binnen zes weken na de publicatiedatum van dit besluit naar de gemeente. Dit kan per post of digitaal (via een formulier op de website).

Dit besluit treedt direct in werking, ook als u bezwaar maakt. Als u dit niet wil, vraagt u dan de Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening te treffen. U stelt hiervoor een verzoekschrift op. Dit kan alleen als u ook bezwaar heeft gemaakt en u een spoedeisend belang heeft. Dit verzoekschrift richt u aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Dit kan ook digitaal. Kijk op de site http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor de voorwaarden. Vraagt u een voorlopige voorziening aan, dan moet u griffierecht betalen.