Publicatie Ontwerp-wijzigingsplan Moer-Heijningbaan 2 te Rijsbergen

Logo Zundert

Burgemeesters en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat het ontwerp-wijzigingsplan ¨Moer-Heijningbaan 2 te Rijsbergen¨ ter inzage worden gelegd.

 

Het ontwerp-wijzigingsplan betreft een bestemmingswijziging naar Wonen op de locatie Moer-Heijningbaan 2 in Rijsbergen.

 

Terinzagelegging

De ontwerp-wijzigingsplannen liggen van 13 mei tot en met 24 juni 2021 ter inzage op het gemeentehuis. De stukken zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (zoeken op adres) of via www.zundert.nl onder Verbouwen en verhuizen - Wijzigingsplannen Gedurende de hiervoor genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen tegen het ontwerp-plan. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert (Postbus 10.001,4880 GA Zundert). Uw zienswijze moet binnen de hiervoor genoemde termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. Mondelinge zienswijzen kunnen op afspraak worden ingediend. U kunt hiervoor een afspraak maken via tel. 076 - 596 5600.

Naar boven