Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CranendonckStaatscourant 2021, 24683Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan ‘Grote Bleek 11 te Maarheeze’

Logo Cranendonck

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening, gedurende een termijn van 6 weken van zaterdag 15 mei 2021 tot en met vrijdag 25 juni 2021 het ontwerp bestemmingsplan ‘Grote Bleek 11 te Maarheeze’ voor eenieder ter inzage ligt bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Tevens is het plan te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl via identificatienummer NL.IMRO.1706.BPBG3070-ONT1.

 

Doel

Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op het deels wijzigen van de bestemming van ‘Agrarisch’ naar ‘Bedrijf – Niet Agrarisch’ en de bestemming ‘Groen – Landschappelijke inpassing’. De wijziging maakt de vestiging van een fijnmetaalbewerkingsbedrijf mogelijk. De bestaande agrarische bedrijfswoning wordt omgezet naar bedrijfswoning bij het fijnmetaalbewerkingsbedrijf.

 

Zienswijzen

Tegen het ontwerp bestemmingsplan kan eenieder gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling zienswijze naar voren brengen. Een schriftelijke reactie kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Tevens kunt u gebruik maken van het online formulier. Meer informatie hierover en de verdere procedure vindt u op onze website: www.cranendonck.nl/bpprocedures. Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis, hiervoor dient u vooraf een afspraak te maken.

 

Digitaal het plan bekijken 

Wij adviseren u het bestemmingsplan digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Deze versie is juridisch bindend. Heeft u hulp nodig bij het digitaal raadplegen of heeft u vragen over het bestemmingsplan? Neem dan contact op met de behandelende ambtenaar Alexander Verbruggen via a.verbruggen@cranendonck.nl.

 

Contact via e-mail heeft de voorkeur. Voor telefonisch contact kunt u bellen met de balie van het gemeentehuis 14-0495. Op het gemeentehuis ligt een papieren exemplaar van dit bestemmingsplan ter inzage. Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in strijd tegen Corona. Daardoor hebben we een aangepaste dienstverlening met beperkte openingstijden en geen vrije inloop. Raadpleeg onze website voor de actuele gegevens.