Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2021, 23904VerkeersbesluitenVerkeersbesluit reserveren parkeerplaatsen voor opladen elektrische auto's in de Boestestraat Nistelrode

Logo Bernheze

 

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BERNHEZE

 

Gelet op:

• artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge ver-keersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;

• artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

• artikel 12, lid a van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegbeheer (BABW), ingevolge het plaatsen van borden E4 uit bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief onderbord voor het beperken van het aantal typen gebruikers (conform artikel 8 BABW) geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

• artikel 24 van het BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met een gemachtigde van de korpschef van de politie;

 

Overwegende dat

• de Boestestraat is gelegen in de kern Nistelrode en in eigendom en beheer is bij de gemeente Bernheze;

• in deze straat een maximumsnelheid geldt van 30 km/uur;

 

• de provincie Noord-Brabant en Limburg elektrisch rijden willen bevorderen en samen de NAL regio Zuid vormen;

• de provincie Noord-Brabant en Limburg namens de gemeente Bernheze een contract met Vattenfall heeft afgesloten voor “Plaatsing en exploitatie van slimme laadinfrastructuur;

• de gemeente via de provincie een concessieovereenkomst is aangegaan met Vattenfall voor het verlenen van openbare laaddiensten;

• de provincies Noord-Brabant en Limburg met dit contract namens de deelnemende gemeenten invulling geven aan de doelstellingen en vereisten zoals opgenomen in de Nationaal Agenda Laadinfrastructuur (NAL);

• een plankaart is opgesteld waarin locaties zijn bepaald waar op basis van de geprognotiseerde behoefte een laadpaal kan worden geplaatst;

• de laadlocaties zijn bepaald aan de hand van toekomstprognoses per wijk tot 2025, de plaatsingscriteria zoals afgestemd met de provincies en deelnemende gemeenten en lokale kennis vanuit de gemeente Bernheze;

• het de eigenaar of houder van een elektrische auto is toegestaan deze auto te parkeren op een door het college gereserveerde parkeerkeerplaats voor het opladen van een elektrische auto, indien de auto wordt aangesloten aan het oplaadpunt bij de parkeerplaats en aan het laden is;

• de laadpaal gelijktijdig twee elektrische auto’s kan opladen en er daarom bij iedere laadpaal twee parkeerplaatsen gereserveerd dienen te worden als parkeerplaats uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische auto’s.

 

• steeds meer inwoners, werkenden en bezoekers in de gemeente beschikken over een elektrische auto;

• het elektrisch rijden de komende jaren, naar verwachting, verder zal toenemen;

• onder elektrisch vervoer en elektrische voertuigen in het geval van dit besluit wordt verstaan een volledig elektrische of een plug-in hybride auto (vierwielig);

• elektrische voertuigen regelmatig moeten worden opgeladen;

• gebruikers niet de vrijheid hebben om op een willekeurige locatie op te laden, maar zijn aangewezen op een parkeerplaats met een laadvoorziening;

• gebruikers zonder laadmogelijkheid op privéterrein, voor het (bij)laden van hun elektrische auto aangewezen zijn op een openbare laadvoorziening;

• het daarom wenselijk is, zo niet noodzakelijk, dat er op openbare locaties voldoende mogelijkheden aanwezig zijn om deze elektrische auto’s op te laden c.q. dat er voldoende op-laadpunten beschikbaar zijn;

• de gemeente het Duurzaam Mobiliteitsplan heeft vastgesteld waarin elektrisch rijden een belangrijk speerpunt is en het elektrisch rijden wordt gestimuleerd door het aanbrengen van laadplekken;

• onvoldoende beschikbaarheid van openbare laadmogelijkheden een belemmering vormt voor de snelle opmars van elektrisch vervoer in Nederland;

• de parkeerdruk in de wijk door deze maatregel mogelijk slechts marginaal toeneemt omdat de aanvrager nu ook al in de directe omgeving parkeert;

• het realiseren van een oplaadpunt mogelijk een drempel wegneemt voor bewoners om een elektrische auto aan te schaffen of te leasen, wat verder bijdraagt aan een beter milieu;

• het doel van het aanwijzen van een parkeerplaats voor elektrische auto’s is om de gebruiker van deze auto in staat te stellen de auto op te laden voor verder gebruik en daardoor aan het algemeen maatschappelijke verkeer kan deelnemen en dat dit prevaleert boven andere individuele belangen;

• de belangen van de gebruiker van de elektrische auto zwaarder wegen dan die van overige weggebruikers om op deze specifieke parkeerplaats met hun voertuig te kunnen parkeren;

 

• deze locatie voor een laadpaal is gekozen om twee redenen;

• de eerste reden betreft een aanvraag van een bewoner in de buurt;

• dit geeft voor de aanbieder een zekerheid van een bepaalde afname van elektriciteit en de gebruiker de mogelijkheid om dicht bij de woning de auto (bij) te laden;

• de tweede reden is dat de aanbieder van de laadpalen deze locatie al op het oog had voor uitrol van laadpalen;

• de laadpaal pas op de planning stond voor fase 2 van de uitrol in 2023 of 2024 maar nu naar voren is gehaald vanwege deze aanvraag;

• de gemeente zoveel mogelijk rekening houdt met de situatie ter plaatse;

• bij het adres van de aanvrager het lastig bleek om 2 parkeerplaatsen te realiseren omdat parkeerplaatsen vaak smal zijn en mensen daar liever geen gebruik van maken;

• eigenaars of lease-rijders bij het opladen bijna verplicht zijn om van deze parkeerplaatsen gebruik te maken omdat zij anders geen mogelijkheid hebben om de auto te laden;

• dit in tegenstelling tot brandstof-auto’s eigenaars of lease-rijders overal kunnen parkeren en niet van een laadplek gebruik hoeven te maken;

• de beoogde locatie ligt op de 2 meest oostelijk gelegen parkeerplaatsen van de 5 parkeerplaatsen tussen huisnummers 4 en 5;

• de locatie in de Boestestraat naar oordeel van de gemeente zo min mogelijk overlast geeft in de buurt;

• de parkeerplaatsen zo ver mogelijk af liggen van woningen in verband met (knipperende) lampen op de laadpaal;

• de parkeerplaatsen wat verder van de woningen liggen en mensen met een mindere fysieke gesteldheid daardoor niet belemmerd worden;

 

• het treffen dan wel intrekken van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

• de bovenvermelde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 om het door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade te voorkomen of te beperken alsmede voor het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg;

• overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemachtigde van de korpschef van de Politie Oost-Brabant;

 

Besluiten

Het college van burgemeester en wethouders besluiten om:

1. Door het plaatsen van bord model E4 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met daarbij een onderbord met tekst “alleen opladen elektrische auto’s” en onderbord ob504 (twee pijlen wijzend schuin naar onder) bij 2 parkeerplaatsen aan de Boestestraat te Nistelrode ter hoogte van huisnummer 4 deze parkeerplaatsen aan te wijzen als locatie voor het opladen van elektrische auto’s;

 

Datum besluit:

22 april 2021

 

Namens burgemeester en wethouders van Bernheze,

 

 

 

K. Vogels

Verkeerskundige domein Leefomgeving

 

Bezwaar: Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit betrokken is op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de publicatiedatum, een gemoti-veerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 19, 5384 ZG HEESCH.

Voorlopige voorziening: Een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Degene die bezwaar heeft ingediend en – gelet op de betrokken belangen – onverwijlde spoed dat ver-eist, heeft eveneens de mogelijkheid een voorlopige voorziening (schorsing) te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch.