Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeemskerkStaatscourant 2021, 237Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Water acker 2 (48 appartementen), te Heemskerk.

Logo Heemskerk

Burgemeester en wethouders maken bekend dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerpbestemmingsplan Water acker 2 met nummer NL.IMRO.0396.BPWateracker2019-OW01 met ingang van 4 januari 2021 gedurende zes weken ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien in de hal van het gemeentehuis en op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze kenbaar maken

Iedereen kan gedurende de termijn dat het ontwerp ter inzage ligt schriftelijk een zienswijze kenbaar maken. U moet uw zienswijze richten aan de raad, Postbus 1, 1960 AA Heemskerk.

Ook kan mondeling een zienswijze kenbaar worden gemaakt. Maak hiervoor een afspraak met team Beleid en Projecten, via 140251.

Om overschrijding van de termijn te voorkomen is het nadrukkelijke verzoek om uiterlijk 14 dagen vóór afloop van de inzagetermijn een afspraak te maken.

Hogere waarden Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders hebben ten behoeve van het ontwerpbestemmingsplan Water acker 2, een verzoek om vaststelling van een hogere waarde in het kader van de Wet geluidhinder ingediend bij Omgevingsdienst IJmond. Het hogere waarden besluit heeft betrekking op wegverkeerslawaai. De bevoegdheid van het college tot vaststelling van hogere waarden is gedelegeerd aan het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst IJmond.

De directeur van Omgevingsdienst IJmond, gemandateerd bevoegd namens genoemd dagelijks bestuur, maakt bekend dat er een ontwerpbesluit tot vaststelling van de hogere waarde voor de geluidbelasting is genomen.

Het ontwerpbesluit tot vaststelling van de hogere waarde ligt met ingang van 4 januari 2021 gedurende zes weken, samen met het ontwerpbestemmingsplan Water acker 2, ter inzage bij de balie van het gemeentehuis van Heemskerk, Maerten van Heemskerckplein 1, 1964 EZ te Heemskerk en bij Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur en op: www.odijmond.nl.

Gedurende de termijn van de tervisielegging kunnen belanghebbenden schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen kenbaar gemaakt worden bij Omgevingsdienst IJmond, Postbus 325, 1940 AH Beverwijk, onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbesluit vaststelling hogere waarde Wet geluidhinder bestemmingsplan te Heemskerk”.

Voor mondelinge zienswijzen kunt u telefonisch een afspraak maken met Omgevingsdienst IJmond, telefoonnummer 0251-263863. Om termijnoverschrijding te voorkomen wordt u verzocht om uiterlijk 14 dagen voor afloop van de inzagetermijn een afspraak te maken.