Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselStaatscourant 2021, 23105Ruimtelijke plannenGemeente Beesel - Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning voor de realisatie van een burgerwoning en drie mantelzorgwoningen op het perceel Roozendaelseweg 2 te Reuver

Logo Beesel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel maken bekend dat ingevolge artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) met ingang van donderdag 6 mei 2021 in het gemeentehuis van Beesel gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage ligt de ontwerp-omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken voor de realisatie van een burgerwoning en drie mantelzorgwoningen op het perceel Roozendaelseweg 2 te Reuver.

De ontwerp-omgevingsvergunning met bijbehorende stukken maken wij digitaal raadpleegbaar via https://www.ruimtelijkeplannen.nl onder het identificatienummer: NL.IMRO.0889.OVRoozend2-ON01 en via https://www.beesel.nl.

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Beesel, Postbus 4750, 5953 ZK Reuver. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevrouw S. Amory van afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, telefoonnummer 077-474 92 92.

Beesel, 5 mei 2021