Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrielleStaatscourant 2021, 22950Ruimtelijke plannenAfwijking van de bestemming Bastion IX Brielle

Logo Brielle

 

Burgemeester en wethouders van Brielle maken bekend, dat zij op 29 april 2021 hebben besloten om met toepassing artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3, juncto artikel 3.10, eerste lid, sub a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) af te wijken van de Regels van het bestemmingsplan “Vesting” en omgevingsvergunning te verlenen voor de afwijking van de huidige bestemming op de locatie Bastion IX te Brielle. De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 6 mei 2021 ter inzage.

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van terinzagelegging een beroepschrift hiertegen indienen (vanaf vrijdag 7 mei 2021 t/m donderdag 17 juni 2021). Het beroepschrift dient schriftelijk te worden ingediend bij de rechtbank te Rotterdam (sector Bestuursrecht), Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Rotterdam worden ingediend. Een voorlopige voorziening kan worden getroffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Er kan ook digitaal beroep worden ingesteld bij genoemde rechtbank via https://formulier.rechtspraak.nl/burger/bestuur/beroepschrift/rechtbank. Daarvoor dient u te beschikken over DigiD. Op de website kunt u de precieze voorwaarden vinden.

 

Verklaring van geen bedenkingen

Tevens is op 28 april 2021 door de raad een verklaring van geen bedenkingen afgegeven, zoals bedoeld in artikel 2.27 van de Wabo, voor het afwijken van het bestemmingsplan “Vesting”. Deze verklaring van geen bedenkingen van de raad is noodzakelijk om de omgevingsvergunning te kunnen verlenen. Tegen de verklaring van geen bedenkingen staat geen rechtstreeks beroep open.

 

Plangebied en inhoud van het plan

Het plan “Bastion IX” valt binnen het bestemmingsplan “Vesting”. Hierin is opgenomen dat op Bastion IX met bestemming “Groen” alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen worden gerealiseerd. Het plan “Bastion IX” bevat een gebouw. Daarnaast is het gebouw hoger dan toegestaan onder de bestemming “Groen” van het hierboven genoemde bestemmingsplan.

 

Ter inzagelegging

Gedurende de periode van zes weken (donderdag 6 mei 2021 tot en met donderdag 17 juni 2021) liggen de omgevingsvergunning en de verklaring van geen bedenkingen en alle daarbij behorende stukken ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied, in het stadskantoor Slagveld 36 te Brielle. In verband met de maatregelen in het kader van het coronavirus is het stadskantoor alleen op afspraak te bezoeken. Indien u de stukken wenst in te zien, kunt u een afspraak maken met mevrouw E.R. van der Woude (e.vanderwoude@brielle.nl). U kunt ook telefonisch contact opnemen met het stadskantoor op telefoonnummer 0181-471111. De stukken zijn ook digitaal te raadplegen op www.brielle.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl.