Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gulpen-WittemStaatscourant 2021, 22513Ruimtelijke plannenGemeente Gulpen-Wittem - ontwerpbestemmingsplan Brede Hoolstraat 7 te Reijmerstok

Logo Gulpen-Wittem

Burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem maken ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat een ontwerpbestemmingsplan is opgesteld voor het verplaatsen van het bouwvlak op het perceel gelegen tussen Brede Hoolstraat 5 en 9 te Reijmerstok, kadastraal bekend gemeente Gulpen, sectie B, nummer 6767. De gemeente Gulpen-Wittem is voornemens het bouwvlak naar voren, richting straatzijde, te verplaatsen.

 

Ter inzage

De omgevingsvergunning en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 1 mei 2021 tot en met 12 juni 2021 voor iedereen ter inzage. Inzien kan via:

1. Een bezoek aan het gemeentehuis, Willem Vliegenstraat 12 te Gulpen, tijdens openingstijden klantcontactcentrum (maandag tot en met woensdag van 09:00 – 16.30 uur, op donderdag van 9.00 tot 19.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur). Indien u een persoonlijke toelichting op het plan wenst dient u een afspraak te maken via het klantcontactcentrum. (Let op: vanwege de Corona maatregelen kunnen de openingstijden van het gemeentehuis afwijken)

2. De gemeentelijke website: www.gulpen-wittem.nl (Onderwerpen / Bestemmingsplannen/overzicht-bestemmingsplannen).

3. www.ruimtelijkeplannen.nl (www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1729.BPbredehoolstr7-ON01)

 

Zienswijzen

Tijdens de ter inzage legging van het plan kan een ieder een zienswijze ten aanzien van de ontwerp-bestemmingsplan kenbaar maken. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk, maar bij voorkeur schriftelijk. Een schriftelijke zienswijze dient gericht te worden aan de Gemeenteraad, postbus 56, 6270 AB Gulpen. Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen door contact op te nemen met afdeling Publieksdiensten via tel. 14043. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.