Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2021, 22409VerkeersbesluitenOplaadpunt elektrische auto Spechtlaan

Logo Hoogeveen

VERKEERSBESLUIT

Nr.2021/07

 

 

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen

 

Gelet op:

De bepalingen gesteld in of krachtens artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994,

 

Overwegende:

- dat de gemeente Hoogeveen de ambitie heeft om in de toekomst energieneutraal te zijn en daardoor voertuigen met een zuinig of doelmatig energieverbruik bevordert;

- dat met de opkomst van de elektrische auto er behoefte is aan plekken waar de auto opgeladen kan worden;

- dat de gemeente Hoogeveen deze ontwikkeling ondersteunt;

- dat niet iedereen kan laden op eigen terrein;

- dat particulieren een oplaadpunt aan kunnen vragen in het openbaar gebied, in de nabijheid van hun eigen woning of werkplek;

- dat er vanuit deze omgeving een aanvraag is binnengekomen;

- dat ook vanuit bezoekers behoefte is een elektrische auto op te kunnen laden;

- dat op deze plek in de Spechtlaan alleen door elektrische auto’s geparkeerd mag worden;

- dat daar dus voor “normale” auto’s een parkeerverbod geldt;

- dat de laadpaal openbaar is en elke elektrische auto er mag laden;

- dat de parkeerplaats in eigendom, beheer en onderhoud is van de gemeente Hoogeveen;

- dat op basis van artikel 24 BABW overleg is gepleegd met de korpschef van de regiopolitie Drenthe.

 

Besluiten:

I. Eén parkeerplaats in de Spechtlaan te Hoogeveen aan te wijzen als parkeerplaats/oplaadpunt voor alleen elektrische auto’s;

 

II. De maatregel bestaat uit het aanbrengen van het verkeersbord E04 met onderbord “opladen elektrische auto” conform bijlage 1 van het RVV 1990.

 

Een en ander staat weergegeven op bijgaande situatietekening.

 

Hoogeveen, 6 april 2021

 

Namens Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen,

 

 

 

 

 

Arthur Wijngaarden

Afdelingshoofd Economie, Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzame Leefomgeving

Ter visie legging

Dit verkeersbesluit wordt op 5 mei 2021 gepubliceerd in de Hoogeveensche Courant (gemeentelijke pagina “Het Torentje”).

 

Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de heer O. Hoekstra, via telefoonnummer 14 0528.

 

 

Bijlage(n):

- Situatietekening Spechtlaan te Hoogeveen

 

 

Niet eens met het besluit

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dat doet u binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit per bezwaarformulier op de website, per e-mail of schriftelijk.

 

In het bezwaarschrift vermeldt u:

• uw naam, adres en telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent;

• de datum van uw bezwaarschrift;

• een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

• de datum en het kenmerk van de brief waarin het besluit staat;

• waarom u het niet met het besluit eens bent;

• uw handtekening.

 

Voorlopige voorziening

Diende u een bezwaarschrift in? En vindt u dat uw belangen zo dringend zijn, dat u het besluit daarop niet kunt afwachten? Dan kunt u bij de rechtbank een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht of schriftelijk aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Zorgt u ervoor dat u een kopie van uw bezwaarschrift meestuurt. Houdt u er rekening mee dat u griffiekosten betaalt als u een verzoek om een voorlopige voorziening indient.