Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-DrentheStaatscourant 2021, 22314Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan 'De Reeënwissel te Hoogersmilde'

Logo Midden-Drenthe

 

Bestemmingsplan 'De Reeënwissel te Hoogersmilde' vastgesteld

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 22 april 2021 het bestemmingsplan 'De Reeënwissel te Hoogersmilde' gewijzigd heeft vastgesteld. Het plangebied wordt begrensd door de percelen kadastraal bekend gemeente Smilde, sector A, nummer 122 en 1266. Directe aanleiding voor het bestemmingsplan is de uitbreiding van de camping met 18 recreatieve nachtverblijven. De imro-code van het bestemmingsplan is NL.IMRO.1731.Bosweg23HO-VST1.

De wijzigingen ten opzichte van het ontwerp hebben betrekking op: de toelichting, regels als ook de verbeelding. Een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen vindt u op de gemeentelijke website www.middendrenthe.nl, onder de rubriek 'bekendmakingen'.

 

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt, met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van 6 mei 2021 gedurende zes weken ter inzage. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan en de hierbij behorende stukken zijn in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Beroep

Gedurende de periode van inzage kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep worden ingesteld door belanghebbenden. Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift bent u griffierecht verschuldigd. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Degene die op tijd beroep instelt, kan daarom ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Een beroepschrift richt u aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Een verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de voorzitter van deze afdeling, op hetzelfde adres. Bij het verzoek om voorlopige voorziening dient u een afschrift van het beroepschrift mee te sturen.

 

Informatie

Voor meer informatie over dit bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Erik Eefting van de afdeling Ruimte van de gemeente Midden-Drenthe, telefoonnummer (0593) 53 92 20, e-mail gemeente@middendrenthe.nl