Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrielleStaatscourant 2021, 21903VerkeersbesluitenTVM verwijderen parkeerplaatsen vesting Brielle

Logo Brielle

 

Beschikking van burgemeester en wethouders van Brielle als bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Betreft:

Het tijdelijk verwijderen van parkeervakken in de vesting Brielle van 28 april 2021 tot 1 november 2021 ten behoeve van het realiseren van extra terrassen voor de horecaondernemers in de binnenstad.

Motivering

De horeca is hard getroffen door de coronamaatregelen, ook in Brielle. Met de versoepeling van de maatregelen kunnen de verschillende eet- en drinkgelegenheden per 28 april 2021, onder strikte voorwaarden, weer open. Dit vraagt om creatieve oplossingen van de horecaondernemers. Bijvoorbeeld door het tijdelijk uitbreiden van de terrassen om zo de 1,5 meter afstand mogelijk te maken.

Gezien dat hier het economisch belang boven het parkeerbelang gaat, kan het niet anders om de parkeervakken tijdelijk te verwijderen.

Gelezen:

Het verzoek om tijdelijk, voor periode van ruim 6 maanden, parkeervakken te verwijderen voor uitbreiding van extra terrassen te weten;

Slagveld, eerste 2 parkeerplaatsen tegenover Café Honky Tonk;

Turfkade, 2 maal 2 parkeerplaatsen aan beide kanten van het bestaande terras van Chez André;

Kaatsbaan, 2 maal parkeerplaats tegenover Café ’t Kont van het Paard;

Maarland Zuidzijde, 2 maal parkeerplaats tegenover Het Swarte Schaep;

Maarland Zuidzijde, 2 maal parkeerplaats tegenover Café Dixi.

overwegende dat:

- op grond van artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken;

Gehoord:

Overeenkomstig artikel 23 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is het openbaar lichaam dat het beheer heeft over de weg gehoord:

- De wegen en parkeervakken zijn in beheer bij de gemeente.

- De beleidsmedewerker verkeer van de afdeling beheer openbare ruimte van de sector grondgebied heeft negatief geadviseerd op het verwijderen van voorgestelde parkeervakken.

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met Politie .

- De politie is d.d. 26 mei 2020 gevraagd advies te geven. De politie heeft d.d. 26 mei 2020 positief geadviseerd voor het verwijderen van voorgestelde parkeervakken.

Gelet op de vorenstaande overwegingen zijn wij van oordeel, dat de in het dictum te noemen verkeersmaatregel behoort te worden genomen.

BESLUIT

Burgemeester en wethouders van Brielle;

gelet op de artikel 2, lid 1 sub a en b, artikel 15, lid 2 en artikel 18, lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 en de artikelen 12 sub a en 21 e.v. van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

b e s l u i t e n:

 

  • 1.

    Om voor de periode van 28 april 2021 tot 1 november 2021 meerdere bestaande parkeervakken.

  • 2.

    Om voor de aangegeven periode deze parkeervakken te kunnen gebruiken voor de realisatie van extra terrassen.

  • 3.

    Om de tijdelijke maatregel kenbaar te maken op de gemeentepagina van het Briels Nieuwsland;

4. Om de tijdelijke maatregel te publiceren in de Staatscourant

 

Brielle 21 april 2021

Burgemeester en wethouders van Brielle

Namens deze,

H.E.C.Neppelenbroek

hoofd van de stafafdeling bestuurlijke zaken en middelen

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Belanghebbenden worden erop gewezen, dat binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift kan worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Brielle, Postbus 101, 3230 AC Brielle.