Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoudenbergStaatscourant 2021, 21865Ruimtelijke plannenBekendmaking ontwerpbestemmingsplan Zeisterweg 53

Logo Woudenberg

Burgemeester en wethouders van Woudenberg maken bekend dat zij het ontwerpbestemmingsplan Zeisterweg 53 hebben vastgesteld.

 

Toelichting

Het ontwerpbestemmingsplan Zeisterweg 53 voorziet in de beëindiging van de intensieve veehouderij aan de Zeisterweg 53. Hiertoe wordt het agrarisch bouwvlak verwijderd en krijgt de bedrijfswoning de bestemming Wonen. De recreatieve nevenactiviteit van de voormalige veehouderij worden met de aanduiding dagrecreatie bij de woning mogelijk gemaakt. Daarnaast krijgt een deel van het voormalige agrarische bouwvlak een bedrijfsbestemming ten behoeve van het naastgelegen bouwbedrijf aan de Zeisterweg 55.

 

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 6 mei tot en met 16 juni 2021 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg. Het bestemmingsplan kan daarnaast worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het bestemmingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het bestemmingsplan of het planid-nummer: NL.IMRO.0351.BP2021zeistw53-ow01

 

Zienswijze

Gedurende de termijn van zes weken kunt u schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen met betrekking tot het ontwerpplan naar voren brengen. U kunt uw schriftelijke zienswijze indienen bij de gemeenteraad, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient tijdig, bij voorkeur een week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak gemaakt te worden met mevrouw M. Valé. Dit kan via telefoonnummer 14033. Van een mondelinge zienswijze wordt een bondig verslag gemaakt.