Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveStaatscourant 2021, 21852VerkeersbesluitenGemeente Grave - verkeersbesluit - reserveren gehandicaptenparkeerplaats - Maria Stuartlaan, Grave

Logo Grave

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRAVE

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, bevoegd dit verkeersbesluit te nemen;

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 verplicht tot het nemen van een verkeersbesluit voor de plaatsing of verwijdering van de artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

OVERWEGENDE:  

 • Dat verzoeker niet de mogelijkheid heeft zijn auto op eigen terrein (garage of inrit) te parkeren;

 • dat Grave een ‘Beleid parkeren voor mindervaliden (2012)’ heeft;

 • dat deze parkeervakken gelegen zijn in de parkeerschijfzone;

 • dat verzoeker in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder;

 • dat het gezien de fysieke beperking derhalve noodzakelijk is dat verzoeker in de directe nabijheid van zijn woning kan parkeren, hetgeen gezien de parkeerdruk ter plaatse niet altijd mogelijk is;

 • dat verzoeker op grond van het vorenstaande aan de criteria voldoet om in aanmerking te komen voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats;  

 • dat dit de mogelijkheid tot parkeren voor mindervaliden in dit gebied niet schaadt, er blijft een mogelijkheid tot parkeren;

 • dat op verzoek van het bovenstaande aan het verzoek kan worden voldaan;

 • dat verzoeker daarmee in de gelegenheid wordt gesteld om deel te nemen aan het maatschappelijk leven, zoals dat als doestelling voor het bieden van parkeermogelijkheden voor gehandicapten is geformuleerd;

 • dat de bovenvermelde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 om de veiligheid op de weg te verzekeren, om weggebruikers en passagiers te beschermen, om de bruikbaarheid van de weg te waarborgen of om de door het verkeer veroorzaakte overlast en hinder te voorkomen;   

 • dat voor de uitvoering van deze maatregel een verkeersbesluit dient te worden genomen;  

 • dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg is gepleegd met de taakaccenthouder verkeer namens de korpschef van het Regionaal korps Brabant-Oost, District Maas en Leijgraaf en dat deze akkoord gaat met het onderstaande besluit;

BESLUITEN:

Op grond van vorenstaande overwegingen tot:

 • Overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening door plaatsing van bord E6 van bijlage 1 behorende bij het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, met onderbord met daarop het kenteken, 17-TZ-LZ een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen in de openbare ruimte in de Maria Stuartlaan te Grave.

MEDEDELINGEN:

BEZWAARCLAUSULE

Tegen dit besluit en de daaraan verbonden voorwaarden kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking ervan bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van de gemeente Grave. U dient uw bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders Grave, Postbus 7, 5360 AA Grave.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Om het besluit te schorsen dient u bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen. Het postadres van de rechtbank is: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Grave, 22 april 2021

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grave,

Martijn Jansen

Teamleider Infrastructuur, beheer en onderhoud