Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Heeze-LeendeStaatscourant 2021, 21394Ruimtelijke plannenBestemmingsplan “De Zegge 25, 25a en 25b Heeze”

Logo Heeze-Leende

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heeze-Leende maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 12 april 2021 het bestemmingsplan “De Zegge 25, 25a en 25b Heeze” heeft vastgesteld.

De locatie De Zegge 25, 25a en 25b Heeze is planologisch geregeld in het bestemmingsplan Buitengebied Heeze-Leende 2017. Het nieuwe bestemmingsplan heeft als doel de agrarische bestemming te veranderen in een bedrijfsbestemming. Hierbij wordt de varkenshouderij volledig gesaneerd. De bestaande loodsen aan de achterzijde van het perceel worden met dit bestemmingsplan bestemd voor één niet-agrarisch bedrijf voor de verhuur van opslagruimte voor derden t.b.v. binnenopslag van goederen die niet bestemd zijn voor handel (opslagverzamelgebouw) toegestaan. De opslagruimtes worden verhuurd aan maximaal vier niet-agrarische bedrijven.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 27 november 2020 tot en met 7 januari 2021 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassingen aan het bestemmingsplan.

Het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 30 april tot en 10 juni 2021 voor een ieder ter inzage in de hal van het gemeentehuis. Het bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken zijn eveneens digitaal in te zien op de gemeentelijke website.

Gedurende de periode van terinzagelegging kan tegen het de vaststelling van het bestemmingsplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door belanghebbenden. Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De werking van het vaststellingsbesluit wordt dan in ieder geval opgeschort tot op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.