Verkeersbesluit voor instellen maximumsnelheid 30 km/uur Brederolaan

Logo Waddinxveen

1. Aanleiding

De Brederolaan is een weg binnen de bebouwde kom waarop de maximumsnelheid nu 50 km/uur is.

De Brederolaan wordt opnieuw ingericht met streetprint. Door middel van dit verkeersbesluit wordt de maximumsnelheid van 30 km/uur ingesteld.

2. Vereiste verkeersbesluit

Op grond van artikel 18, eerste lid onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Op grond van de Mandaatregeling Waddinxveen 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan de beleidsadviseur verkeer.

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

3. Motivering

De in te stellen maximumsnelheid van 30 km/uur is in overeenstemming met het wegbeeld ter plaatse. Met het oog op snelheidsbeperking en attentieverhoging is extra aandacht besteed aan oversteekplaatsen van voetgangers. Het gebruiken van de parkeervakken is verkeersveiliger in een weg met streetprint omdat de snelheid lager ligt en het past in het verwachtingspatroon.

Maximumsnelheid 30 km/uur

De maximumsnelheid wordt 30 km/uur op de Brederolaan tussen de Jacob Catslaan en Bilderdijklaan.

De Brederolaan ligt in het verlengde van de Koningin Wilhelminasingel en de Staringlaan en is een gebieds-ontsluitingsweg. Langs de Brederolaan ligt een winkelstrip met haakse parkeervakken en de Brederolaan is er een schoolzone. Daar liggen ook twee voetgangersoversteekplaatsen (zebrapaden). Vanwege de ontsluitende en verblijfs-/winkelfunctie is voor een passende inrichting gezorgd door middel van streetprint.

Streetprint

Streetprint is in asfalt uitgevoerd, het ziet eruit als een klinkerverharding waarmee het verblijfskarakter van de weg wordt benadrukt. Hiermee wijkt de inrichting duidelijk af van de Koningin Wilhelminasingel en de Staringlaan die beide als een herkenbare asfaltweg zijn ingericht. Concreet wijkt de Brederolaan af opdat er geen as-markering is en niet als zodanig zichtbaar in asfalt is uitgevoerd.

In de bestaande jurisprudentie is tevens de hoofdregel geformuleerd (KB van 26 okt. 1990, AB 1991, 437) dat het treffen van verkeersmaatregelen als een normaal maatschappelijke ontwikkeling beschouwd dient te worden, waarvan de nadelige gevolgen (zoals het omrijden, het niet meer kunnen volgen van een bepaalde route die van oudsher wordt gereden, tijdelijke beknotting van de vrijheid om gebruik te maken van de openbare wegen, hogere benzinekosten e.d.) voor rekening van betrokkenen behoren te blijven.

Als uitzondering op deze regel formuleert de Kroon het uitgangspunt dat zich feiten of omstandigheden kunnen voordoen, waardoor een individueel belang ten gevolge van een maatregel zodanig zwaar wordt, dat het uit de maatregel voortvloeiende nadeel, bij handhaving van het besluit, niet ten laste van betrokkenen kan blijven.

4. Overleg

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met verkeersadviseur van Politie, eenheid Den Haag, Dienst operationele ondersteuning, afdeling infrastructuur. Hij bracht hierover een negatief advies uit.

Het negatieve advies betekent dat de politie niet zal handhaven op het naleven van de maximum snelheid. Dit vanwege de ‘Aanwijzing meting snelheidsoverschrijdingen van het Openbaar Ministerie’. De politie heeft in het advies algemeen gesteld dat de nieuwe maximum snelheid op de Brederolaan wel voortvloeit uit de nieuwe weginrichting van de Brederolaan.

5. Belangenafweging

De nieuwe weginrichting en maximumsnelheid is besproken met de aanliggende winkeliers en bewoners.

Eventuele zienswijzen die ingediend zouden worden, wegen niet op tegen het belang dat met dit besluit gemoeid is, nl. het waarborgen van de vrijheid van verkeer onder de voorwaarde van verkeersveiligheid.

De bekendmaking van de ter inzagelegging van het besluit met de daarop betrekking hebbende stukken en de mogelijkheid bezwaar te maken, worden gepubliceerd in de Staatscourant. Tevens wordt het verkeersbesluit gepubliceerd op de gemeentepagina van het Hart van Holland.

6. BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders besluit om op grond van vorenstaande overwegingen het volgende verkeersbesluit te nemen:

 • 1)

  Het instellen van de maximumsnelheid op 30 km/uur op de Brederolaan, direct na het kruispunt met de Jacob Catslaan, vanuit de rijrichting Koningin Wilhelminaplein, door het plaatsen van het bord A01-30 (“maximumsnelheid 30”) uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990);

 • 2)

  Het instellen van de maximumsnelheid op 30 km/uur op de Brederolaan, direct na het kruispunt met de Bilderdijklaan op het portaal bij het zebrapad, vanuit de rijrichting Staringlaan, door het plaatsen van het bord A01-30 (“maximumsnelheid 30”) uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990).

Bovenstaande conform de bij dit besluit behorende tekening.

Waddinxveen, 14 april 2021

Namens burgemeester en wethouders van Waddinxveen,

de beleidsadviseur verkeer,

J. van Oostrum

N.B.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan door iedere belanghebbende tegen dit besluit een bezwaarschrift, binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit, worden ingediend. Dit bezwaarschrift dient gemotiveerd te zijn en worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen.

Wanneer een bezwaarschrift is ingediend, kan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Prins Clauslaan 60, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag (telefoonnummer (070-3813111), op een daartoe strekkend verzoek van de indiener van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening treffen, indien de onmiddellijke uitvoering van het besluit voor betrokkene onevenredig met zich meebrengt.

Aan de indiening van laatstgenoemd verzoek zijn kosten verbonden. Nadere informatie kan worden verkregen bij de medewerker Juridisch Advies van de gemeente Waddinxveen (telefoonnummer 14 0182).

U kunt ook digitaal uw beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over DigiD als uw elektronische handtekening. Op de genoemde website treft u de precieze voorwaarden aan.

Van deze maatregel wordt op de gebruikelijke wijze een afkondiging gedaan.

Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

 • a.

  de adviseur van Politie, eenheid Den Haag, Dienst operationele ondersteuning, afdeling infrastructuur;

 • b.

  cluster Communicatie ter publicatie;

Naar boven