Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrielleStaatscourant 2021, 21161VerkeersbesluitenGHPP Scharloo 3 Brielle

Logo Brielle

4250-2021

Beschikking van burgemeester en wethouders van Brielle betreffende het nemen van een verkeersbesluit, als bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994.

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Betreffende:

Het aanleggen van een kenteken gebonden gehandicapten parkeerplaats aan het Scharloo te Brielle.

Burgemeester en wethouders van Brielle;

gelezen:

het verzoek van mevrouw Van der Linden voor de aanleg van een kenteken gebonden gehandicaptenparkeerplaats in de nabijheid van de woning: adres Scharloo 3 in Brielle;

gelet op:

- De Wegenverkeerswet 1994, artikel 2, lid 1 sub b, artikel 15, lid 1 en artikel 18, lid 1d

- het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

- het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer, de artikelen 12 sub a en 21 e.v.

- de Beleidsnotitie Gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Brielle 2009

- de Algemene wet bestuursrecht

- het mandaatbesluit gemeente Brielle

overwegende dat:

- op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

- de Beleidsnotitie Gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Brielle 2009 regels geeft over de wijze waarop moet worden omgegaan met aanvragen om algemene en kenteken gebonden gehandicaptenparkeerplaatsen;

- een kenteken gebonden gehandicaptenparkeerplaats kan worden gerealiseerd door het aanbrengen van bord E6 van Bijlage I van het RVV 1990 en het aanbrengen van een onderbord volgens artikel 8, tweede lid onder d, 10 van het Besluit Administratieve Bepalingen Wegenverkeerswet (BABW) met daarop het kenteken van het aan verzoeker in eigendom toebehorende motorvoertuig.

Motivering besluit

Beoordeling aanvraag

1. De aanvraagster heeft verzocht om een kenteken gebonden gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning aan het Scharloo 3 te Brielle;

2. De aanvraagster is in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder:

3. De aanvraagster heeft geen gelegenheid om op eigen terrein te parkeren;

4. Binnen een afstand van 100 meter van de woning is doorgaans niet voldoende openbare

parkeergelegenheid aanwezig, met een goede uitstapmogelijkheid.

6. Er blijven voldoende parkeerplaatsen over voor bewoners en bezoekers.

Gehoord

Overeenkomstig artikel 23 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is het openbaar lichaam dat het beheer heeft over de weg gehoord:

- De weg is in beheer bij de gemeente.

- De beleidsmedewerker verkeer van de afdeling beheer openbare ruimte van de sector grondgebied is akkoord gegaan met de aanleg van een kenteken gebonden gehandicaptenparkeerplaats op de voornoemde locatie.

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met Politie .

- De politie is d.d. 22-3-2021 gevraagd advies te geven. De politie heeft d.d. 22-3-2021 positief geadviseerd voor de aanleg van de kenteken gebonden gehandicaptenparkeerplaats op de voornoemde locatie.

Uit het oogpunt van:

a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;

b. het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

is het gewenst een parkeervak in de nabijheid van de woning aan het van Egmondplein 2 zoals zichtbaar op de bijgevoegde tekeningen aan te wijzen als kenteken gebonden gehandicaptenparkeerplaats door het aanbrengen van bord E6 van Bijlage I van het RVV 1990 en het aanbrengen van een onderbord volgens artikel 8, tweede lid onder d, 10 van het Besluit Administratieve Bepalingen Wegenverkeerswet (BABW) met daarop het kenteken (42 – NP – PT) van het aan verzoeker in eigendom toebehorende motorvoertuig.

Gelet op de vorenstaande overwegingen zijn wij van oordeel, dat de in het dictum te noemen verkeersmaatregel behoort te worden genomen.

Het voornemen om dit besluit te nemen is op d.d. 31-3-2021 gepubliceerd en heeft ter inzage gelegen tot en met 14-4-2021. Er zijn geen zienswijzen ingekomen.

BESLUIT

1. door het plaatsen van bord E6 uit de bijlage 1 van het RVV 1990 en het aanbrengen van een onderbord volgens artikel 8, tweede lid onder d, 10 van het Besluit Administratieve Bepalingen Wegenverkeerswet (BABW) met daarop het kenteken (42-NP-PT) van het aan verzoeker in eigendom toebehorende motorvoertuig, een bestaande parkeerplaats aan het Scharloo in Brielle in te richten als kenteken gebonden gehandicaptenparkeerplaats conform bijbehorende tekeningen;

2. onderhavig besluit te publiceren in de Staatscourant.

 

Brielle 15 april 2021

Burgemeester en wethouders van Brielle

Namens deze,

P. van der Borgt

Teammanager afdeling beheer openbare ruimte

Mededelingen

Bijlage(n):

1. Overzichtstekening locatie;

2. Foto locatie parkeerplaats.

 

Bezwaar- of beroepsclausule

Dit besluit wordt ook bekend gemaakt op de gemeentelijke pagina van het Briels Nieuwsland.

Belanghebbenden worden erop gewezen dat binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift kan worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Brielle, Postbus 101, 3230 AC Brielle.