Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerdeStaatscourant 2021, 20185VerkeersbesluitenVerkeersbesluit opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de Molenkampweg te Heerde

Logo Heerde

 

Het college van burgemeester en wethouders van Heerde,

 

Gelet op:

 • de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994 (hierna WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna BABW) en de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb);

 • artikel 15, lid 1 WVW 1994, dat de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

Overwegende dat:

 • betrokkene in verband met overlijden niet langer gebruik kan maken van de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken;

 • de maatregel, gelet op artikel 2, eerste lid, van de WVW 1994, strekt tot:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

  • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

  • het zo veel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemandateerde verkeersadviseur van de Politie, eenheid Oost Nederland, District Noord en Oost Gelderland over de voorgenomen verkeersmaatregel en dat hierover positief is geadviseerd;

 • uitvoering van dit besluit plaatsvindt door verwijdering van bord E06 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) inclusief onderbord met vermelding van het kenteken;

Besluit:

 • Tot het opheffen van de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Molenkampweg in Heerde in de nabijheid van de woning aan de Molenkampweg 37;

 • Hiertoe het verkeersbesluit met kenmerk Staatscourant 2016, 61030 d.d. 15-11-2016 in te trekken;

 • Dat dit verkeersbesluit in werking treedt daags na bekendmaking ervan in de Staatscourant.

 

Locatieschets opheffing persoonlijke gehandicaptenparkeerplaats Molenkampweg te Heerde t.b.v. betrokkene:

 

Iedereen wiens belang rechtstreeks is betrokken bij dit verkeersbesluit kan tegen dit besluit, binnen zes weken na deze bekendmaking, bezwaar maken door een met reden omkleed bezwaarschrift in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit bezwaarschrift kan worden toegezonden aan de Gemeente Heerde, Postbus 175, 8180 AD, Heerde.

Een afschrift van dit besluit is ter kennisgeving verzonden aan:

 • het Publiekscentrum van de gemeente Heerde;

 • team Realisatie (binnen- en buitendienst) van de gemeente Heerde;

 • team Handhaving van de gemeente Heerde;

 • de teamchef van de Politie, eenheid Oost Nederland, district Noord- en Oost-Gelderland, team Heerde-Hattem.

 

Heerde, 20 april 2021,

Namens het college voornoemd,

Eric Hooijer

Projectmedewerker Infra