Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaalreStaatscourant 2021, 19724VerkeersbesluitenVerkeersbesluit voor het aanwijzen van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen in de Burgemeester Van Dommelenlaan

Logo Waalre

kenmerk Openbare Ruimte 2021-06

Gemeente Waalre

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre,

 

Gelet op:

• Het bepaalde in artikel 15 eerste en tweede lid, en artikel 18 eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

• Artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Overwegende:

- dat de Burgemeester Van Dommelenlaan in eigendom en in beheer is bij de gemeente Waalre;

 

- dat de Burgemeester Van Dommelenlaan een weg is als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

 

- dat gelet op bovengenoemd artikel het college van burgemeester en wethouders van Waalre bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor deze wegen;

 

- dat de gemeente Waalre een bijdrage wil leveren aan het Klimaatakkoord en de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL);

 

- dat elektrisch aangedreven auto’s in opkomst zijn en er in Nederland op dit moment (november 2020) ruim 260.000 elektrische en hybride auto’s (“stekkerauto’s”) zijn geregistreerd;

 

- dat het college, in het kader van bovengenoemde, elektrisch rijden wil stimuleren door een openbaar netwerk van oplaadpalen te faciliteren;

 

- dat elektrisch rijden bijdraagt aan het verbeteren van de luchtkwaliteit binnen de gemeente en elders;

 

- dat het college voor het beoordelen van de ingekomen aanvragen voor oplaadpalen gebruik maakt van de vastgestelde beleidsregels ‘laadvoorzieningen in de openbare ruimte voor elektrische auto’s’;

 

- dat voor het opladen van elektrische voertuigen een netwerk van oplaadlocaties nodig is;

 

- dat een marktpartij een aanvraag voor plaatsing van een oplaadpaal voor elektrische voertuigen bij het college heeft ingediend schuin tegenover de Burgemeester Van Dommelenlaan 19 aan de overkant van de straat, omdat er vraag is naar een laadvoorziening in de omgeving door drie elektrische rijders. De betreffende elektrische rijders wonen in de Koningin Wilhelminalaan respectievelijk de Alexanderstraat allen op circa 225 meter afstand van de voorgestelde locatie van de oplaadpaal. Gezien de afstand van de woonadressen van deze rijders ten opzichte van de voorgestelde laadpaal is dit een zorgvuldig gekozen locatie die zo dicht mogelijk bij de elektrische rijders is gesitueerd (ongeveer in het midden van de betreffende woonadressen), waarbij de parkeerdruk in de straat niet tot een probleem zal leiden en de oplaadpaal niet direct in het zicht is van aanwezige woningen;

 

- dat eerder genoemde elektrische rijders geen mogelijkheid hebben om te laden op eigen terrein;

 

- dat de aangevraagde locatie voldoet aan de plaatsingscriteria met betrekking tot o.a. doorgang voor ander verkeer (minimaal 120 cm over aan breedte van het trottoir voor voetgangers), geen belemmering voor ander straatmeubilair/(openbaar)groen vormt en plaatsing op de raaklijn met de aangrenzende parkeerplaatsen.

 

- dat de locatie van de te plaatsen laadpaal een openbaar karakter heeft;

 

- dat er binnen 200 meter afstand ter hoogte van de beoogde oplaadpaal nog geen openbare laadpaal voor elektrische auto’s is;

 

- dat de aanvrager het college gevraagd heeft twee parkeerplaatsen te reserveren voor het laden van elektrische voertuigen;

 

- dat het college het wenselijk acht direct twee parkeerplaatsen te reserveren voor het laden van elektrische voertuigen, omdat er reeds drie elektrische rijders zijn en het aantal elektrisch aangedreven voertuigen op korte termijn verder toeneemt;

 

- dat het reserveren van openbare parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen juridisch is geregeld in RVV 1990 artikel 24;

 

- dat de parkeerplaatsen met laadpalen enkel gebruikt mogen worden voor het parkeren van elektrische voertuigen die zichtbaar aan het laden zijn;

 

- dat op basis van schouwen ter plaatse de parkeerdruk in de omgeving niet van dien aard is dat er een parkeerprobleem ontstaat als er twee parkeerplaatsen gereserveerd worden voor een elektrisch voertuig. In de omgeving blijft genoeg parkeercapaciteit aanwezig voor niet-elektrische voertuigen.

 

Is het gewenst:

om de huidige situatie aan de Burgemeester Van Dommelenlaan (schuin tegenover perceel 19 aan de overkant van de straat) aan te passen door twee parkeerplaatsen te reserveren voor het laden van elektrische voertuigen middels het plaatsen van E1003 bord en een onderbord OB504 met pijlen, waaruit blijkt dat het bord voor twee parkeerplaatsen van toepassing is. Op deze wijze kan er dan handhavend opgetreden worden tegen overtreders.

 

Gehoord:

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW is dit besluit voorgelegd aan de inspecteur van nationale politie, basisteam De Kempen. Dat de inspecteur van nationale politie akkoord is met de voorgenomen verkeersmaatregelen.

Situatieschets

 

Mededelingen

Voor het inzien van het verkeersbesluit met bijbehorende stukken kunt u telefonisch een afspraak maken: 040 – 2282500. U kunt het verkeersbesluit ook inzien via de site van de Staatscourant op www.officielebekendmakingen/nl/staatscourant. Het verkeersbesluit treedt in werking met ingang van de dag, nadat de ter inzage termijn van zes weken is verstreken.

 

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, hiertegen een met reden omkleed bezwaarschrift indienen. Dit besluit treedt in werking na bekendmaking in de Staatscourant. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van dit besluit in de Staatscourant bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Waalre, Postbus 10.000, 5580 GA Waalre. Het bezwaarschrift moet de naam en het adres vermelden van degene die bezwaar maakt, zijn ondertekend en de datum vermelden waarop het is opgesteld. In het bezwaarschrift moet ook worden aangegeven tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt en waarom het bezwaar wordt gemaakt. Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit besluit niet opgeschort.

Bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan als het bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed, gelet op de het betrokken belang, dat vereist. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

BESLUITEN

 

het college van burgemeester en wethouders van Waalre:

door middel van het plaatsen van het verkeersbord conform model E1003 en een onderbord OB504 met pijlen, waaruit blijkt dat het bord voor twee parkeerplaatsen van toepassing is, op de Burgemeester Van Dommelenlaan schuin tegenover perceel 19 aan de overkant van de straat, een tweetal parkeerplaatsen te reserveren ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen.

Waalre, d.d. 13 april 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE

Namens hen,

 

De heer ing. H.J.M. Dings

Manager Ruimtelijke Ontwikkeling