Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemStaatscourant 2021, 19167Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan ‘Leidseweg 17a, Oud Ade’ (zaaknr. 36405)

Logo Kaag en Braassem

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maken, op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), bekend dat met ingang van donderdag 15 april 2021 gedurende zes weken het bestemmingsplan ‘Leidseweg 17a, Oud Ade’ als ontwerp ter inzage ligt.

Locatie en projectinhoud

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op Leidseweg 17a te Oud Ade. Deze gronden staan kadastraal bekend als gemeente Alkemade, sectie F en nummers 1286, 1387, 1388, 1403, 1404, 1407 (gedeeltelijk), 1458 en 1459. Het voornemen is om het bedrijfsvlak verder uit te breiden in oostelijke richting t.b.v. buitenopslag en -stalling van goederen, materiaal en grondstoffen, uitbreiden van de werkruimte en het creëren van een (buiten)praktijkruimte voor leerlingen. Deze uitbreiding wordt gemotiveerd door het ‘inleveren’ van vierkante meters bouwvlak die niet benut kunnen worden en het planologisch naar beneden bijstellen van het maximum bebouwd oppervlak van 8.650 m² naar 7.000 m².Planschadeovereenkomst

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maken, ter voldoening aan het bepaalde in art. 6.24 lid 3 Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat zij een planschadeovereenkomst ex artikel 6.24 lid 1 Wro hebben gesloten met de initiatiefnemer. In de overeenkomst worden de uitgangspunten van het plan, de taken en verantwoordelijkheden van beide partijen, het gemeentelijk kostenverhaal en zaken als planschade vastgelegd.

Wanneer en waar kunt u het plan inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen, met uitzondering van de planschadeovereenkomst, van 15 april t/m 26 mei 2021 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage. Het bestemmingsplan kan gedurende de openingstijden digitaal worden ingezien in de publieksruimte van het gemeentehuis van Kaag en Braassem, Westeinde 1 in Roelofarendsveen. Als u van deze gelegenheid gebruik wilt maken, adviseren wij u vooraf een afspraak te maken via www.kaagenbraassem.nl. Het ontwerpbestemmingsplan is ook te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl met IMRO-nummer NL.IMRO.1884.BPLEIDSEWEG17A-ONT1.

Hoe kunt u reageren?

Tijdens de termijn van de terinzagelegging kan eenieder (bij voorkeur schriftelijk) een zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. U kunt uw brief richten aan de gemeenteraad van Kaag en Braassem en opsturen naar Postbus 1, 2370 AA Roelofarendsveen of uw zienswijze indienen via het e-formulier op onze website (https://www.kaagenbraassem.nl/Bestuur_en_organisatie/Regelgeving/Zienswijze_ontwerpbestemmingsplan_indienen). Als u van de mogelijkheid gebruik wilt maken om een mondelinge reactie in te brengen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Kaag en Braassem.

Algemene informatie

Als u nog vragen heeft naar aanleiding van dit ontwerpbestemmingsplan dan kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar via info@kaagenbraassem.nl of 071-3327272. Indien u een toelichting wenst is een afspraak noodzakelijk