Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2021, 18984Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan ‘Noordscheschut, deelplan uitbreiding woningbouw, 2019’

Logo Hoogeveen

Burgemeester en wethouders van Hoogeveen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Noordscheschut, deelplan uitbreiding woningbouw, 2019’ ter inzage wordt gelegd.

Het plan

Het bestemmingsplan betreft de woningbouwontwikkeling aan de rand van Noordscheschut met ruimte voor 33 woningen.

Besloten is op basis van de opgestelde vormvrije m.e.r.-beoordelingsnotitie dat geen verdere milieueffectrapportage benodigd is. Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht staat tegen de beslissing om geen milieueffectrapportage op te stellen, geen bezwaar of beroep open. Voor zienswijzen op het planvoornemen wordt u dan ook verwezen naar de procedure van het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij ter inzage liggende stukken.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen van 15 april 2021 tot en met 26 mei 2021 ter inzage. Inzien kan via:

  • 1.

    Een bezoek aan de gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus is het gemeentehuis alleen op afspraak te bezoeken.

  • 2.

    De gemeentelijke website: www.Hoogeveen.nl/inzage .

  • 3.

    www.ruimtelijkeplannen.nl, zoek op planidentificatie: NL.IMRO.0118.2019BP8015003-ON01

Reageren

Tijdens de inzagetermijn kunt u uw zienswijze over dit ontwerpplan bij de gemeenteraad indienen. Dit kan schriftelijk via Postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen. U kunt ook mondeling uw zienswijze kenbaar maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 14 0528. Wij maken ingediende zienswijzen openbaar. Wanneer u vindt dat uw zienswijze of een deel daarvan niet openbaar mag worden gemaakt, dan zullen wij die informatie vertrouwelijk behandelen als hierop de weigeringsgronden van de Wet openbaarheid van bestuur van toepassing zijn.

 

Hoogeveen, 14 april 2021

 

Burgemeester en wethouders van Hoogeveen