Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Regeling meervoudige bewoning 2021

Logo Hilversum

Op grond van paragraaf 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders van Hilversum bekend dat het ontwerp(paraplu)bestemmingsplan Regeling meervoudige bewoning 2021 ter visie wordt gelegd.

 

Het plan

Het plan beoogt het huidige (paraplu) bestemmingsplan Regeling meervoudige bewoning (dat op 30 maart 2016 is vastgesteld) op onderdelen te herzien. Aanleiding daarvoor is een evaluatie van de huidige regeling en gesprekken met vertegenwoordigers van bewonersverenigingen.

De wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op het postcodegebied 1221 en Bloemenbuurt Noord en Zuid. Het bestemmingsplan is in die gebieden strenger dan zijn voorganger.

Nieuw ten opzichte van de huidige regeling is de voorwaarde van spreiding van onzelfstandige woningen (kamerverhuur) in bepaalde gebieden. In met name gebieden rond het centrum is voor die categorie in het nieuwe bestemmingsplan opgenomen dat een gebouw niet meer dan vijf onzelfstandige woonruimtes mag hebben en als een pand meer dan twee onzelfstandige woonruimtes heeft, de afstand tussen die gebouwen/panden minimaal 100 meter hemelsbreed moet zijn.

Inzien

Op het stadskantoor

Het ontwerpbestemmingsplan en de hierbij behorende stukken liggen met ingang van vrijdag 16 april 2021 tot en met donderdag 27 mei 2021 (zes weken) ter inzage in de Burgerleeskamer in het Stadskantoor, Oude Enghweg 23. Het Stadskantoor is iedere werkdag geopend tussen 08.30 - 17.00 uur en op donderdagavond tussen 17.00 - 19.30 uur. Tegen betaling van leges kan een afschrift verstrekt worden van de ter visie gelegde stukken. In verband met Corona gelden speciale regels. Raadpleeg daarvoor de website van de gemeente.

Digitaal

Het ontwerpbestemmingsplan en de hierbij behorende stukken zijn raadpleegbaar via de landelijke voorziening http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het bestemmingsplan worden opgeroepen via het invullen van de locatie, de naam van het bestemmingsplan of het planid-nummer: NL.IMRO.0402.19pbp05mvbewoning-on01. Daarnaast is het ontwerp ook digitaal in te zien via http://0402.roview.net en via de gemeentelijke website www.hilversum.nl , onderdeel burgerleeskamer.

Zienswijze

Tijdens de periode dat het ontwerp ter inzage ligt kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Schriftelijk kan digitaal via deze webpagina (zie ook www.hilversum.nl) of via de post. Reacties via de post moeten gericht worden aan de gemeenteraad van de gemeente Hilversum, Postbus 9900, 1201 GM Hilversum.

Informatie

Voor het inwinnen van informatie en het mondeling kenbaar maken van zienswijzen kunt u contact opnemen met de heer A. Rijntjes van de Afdeling Beleid & Ontwikkeling, bereikbaar op a.rijntjes@hilversum.nl of via 035 – 6292402.

Hilversum, 15 april 2021, Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum

 

Naar boven