Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkStaatscourant 2021, 18829Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan en Ontwerpaanwijsbesluit Gever 1 Haaren, gemeente Oisterwijk

Logo Oisterwijk

Plangebied en doel

Het ontwerpbestemmingsplan Gever 1, Haaren voorziet in het realiseren van een particuliere begraafplaats met maximaal 6 graven op eigen terrein.

 

Ontwerpaanwijsbesluit

Dit bestemmingsplan maakt een bijzondere begraafplaats in de zin van de Wet op de lijkbezorging mogelijk. Artikel 40 van de Wet op de lijkbezorging bepaalt dat voor het aanleggen of uitbreiden van een bijzondere begraafplaats slechts grond mag worden gebruikt die daartoe door de gemeenteraad is aangewezen. Het ontwerpbesluit tot aanwijzing van de bijzondere begraafplaats ligt gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan Gever 1, Haaren ter inzage.

 

Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst

Volgens de Wet ruimtelijke ordening is de gemeente verplicht om haar kosten voor een bestemmingsplan op de initiatiefnemer te verhalen. Daarom zijn nadere afspraken gemaakt met de initiatiefnemer. Deze zijn vastgelegd in een overeenkomst. De zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst ligt tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan Gever 1, Haaren en het ontwerpaanwijsbesluit ter inzage.

 

Ter inzage ontwerpbestemmingsplan , ontwerpaanwijsbesluit en kennisgeving anterieure overeenkomst

Het ontwerpbestemmingsplan Gever 1 Haaren [NL.IMRO.0824.BPGever1Hrn-ON01], ligt met ingang van 16 april 2021 tot en met 27 mei 2021 gedurende 6 weken ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u inzien:

 

  • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

  • In deze publicatie

  • op oisterwijk.nl/bestemmingsplannen ziet u de directe link naar het ontwerpbestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl

  • wij vragen u om zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om de stukken digitaal te bekijken. Bent u daarvoor niet in de gelegenheid? Maak dan een afspraak om de stukken op het gemeentekantoor in te zien. Dit kan via telefoonnummer (013) 529 13 11. Als u een toelichting wilt van een medewerker, dan kunt u dit aangegeven bij het maken van een afspraak.

     

    De zakelijke beschrijving van de overeenkomst en het ontwerpbesluit tot aanwijzing van de bijzondere begraafplaats zijn alleen op afspraak in te zien op het gemeentekantoor bij de centrale publieksbalie van Oisterwijk, De Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur - 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur - 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur - 13.00 uur.

 

Indienen zienswijze

U kunt tijdens de inzagetermijn uw zienswijze (mening of opmerkingen) indienen. Dit kan (bij voorkeur) schriftelijk bij de gemeenteraad van Oisterwijk, Postbus 10101, 5060 GA in Oisterwijk, of mondeling bij de behandelend ambtenaar.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, te bereiken via telefoonnummer (013) 529 13 11.