Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerStaatscourant 2021, 18697Ruimtelijke plannenWijzigings- en uitwerkingsplan ‘Lijnden Lijndenhof West'

Logo Haarlemmermeer

Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer maken bekend dat zij bij besluit van 6 april 2021, nummer 2021.0000676, het wijzigings- en uitwerkingsplan ‘Lijnden Lijndenhof West' gewijzigd hebben vastgesteld. Het wijzigings- en uitwerkingsplan heeft de planidentificatie NL.IMRO.0394.UPGlynlhofwest-C001 en is conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening in elektronische vorm vastgelegd en in die vorm vastgesteld.

Het wijzigings- en uitwerkingsplan

Het wijzigings- en uitwerkingsplan maakt de ontwikkeling van het bedrijventerrein Lijndenhof in deelgebied West mogelijk.

Gewijzigde vaststelling

Naar aanleiding van ingebrachte zienswijzen en ambtshalve voorstellen is het wijzigings- en uitwerkingsplan gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpwijzigings- en uitwerkingsplan.

Naar aanleiding van de zienswijzen zijn de volgende wijzigingen op de verbeelding en toelichting aangebracht:

  • 1.

    op de verbeelding is de maatvoeringaanduiding ‘maximum bebouwingspercentage (%)’ opgenomen in de bestemming ‘Bedrijventerrrein’;

  • 2.

    de toelichting is aangevuld met een verwijzing naar het verkeersonderzoek.

Ambtshalve zijn de volgende wijzigingen op de verbeelding en toelichting aangebracht:

- op de verbeelding is de begrenzing van de meest westelijke aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijventerrein bijbehorend kantoor’ op de lijn van het bouwvlak neergelegd.

  • 1.

    - de toelichting is aangevuld met de paragrafen groenstructuurplan en waterstructuurplan en geactualiseerd met betrekking tot het provinciaal beleid.

Inzien

Het besluit tot vaststelling van het wijzigings- en uitwerkingsplan plan en het wijzigings- en uitwerkingsplan met bijbehorende stukken kunt u raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de gemeente: www.haarlemmermeer.nl/ro.

De stukken liggen ook ter inzage in het raadhuis in Hoofddorp, Raadhuisplein 1. Op afspraak zijn deze dagelijks in te zien van 9 -17 uur. Een afspraak hiervoor maakt u via 0900 – 1852.

Het is niet uit te sluiten dat vanwege maatregelen ten aanzien van het coronavirus nadere beperkingen worden gesteld aan het inzien van de stukken op het raadhuis.

De terinzagelegging begint op 14 april 2021 en duurt zes weken.

Beroep

Binnen de zes weken waarin de stukken ter visie liggen kunnen de volgende belanghebbenden

beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

a. belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht bij burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer;

b. belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om

een zienswijze in te dienen en

c. belanghebbenden die beroep instellen tegen de wijzigingen die het college van burgemeester en wethouders bij de vaststelling heeft aangebracht.

Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van

State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Ook is het mogelijk om digitaal beroep in te stellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Digitaal beroep instellen is alleen mogelijk voor burgers.

Voor het in behandeling nemen van het beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het wijzigings- en uitwerkingsplan treedt in werking daags na afloop van de genoemde inzagetermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet. Degenen die beroep hebben ingesteld, kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Indien het verzoek om voorlopige voorziening tijdens de beroepstermijn is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Voor het in behandeling nemen van het verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.