Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PurmerendStaatscourant 2021, 18378OverigAanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten artikel 6 Wvg Schapenmarkt – perceel Plantsoenstraat 36

Logo Purmerend

Burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend maken op grond van artikel 7, lid 1, van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend, dat zij bij besluit van 6 april 2021 op grond van artikel 6 Wvg het perceel Plantsoenstraat 36 voorlopig heeft aangewezen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn. Het gaat concreet om het perceel kadastraal bekend gemeente Purmerend, sectie C, nummer 3329, gelegen tussen de Koestraat, de Plantsoenstraat, de Schapenmarkt en de Nieuwstraat.

 

Het voorkeursrecht geldt voor een termijn van drie maanden en treedt de dag na publicatie van het collegebesluit in de Staatscourant in werking, dus op 8 april 2021.

 

Vestiging voorkeursrecht

De vestiging van het voorkeursrecht heeft tot gevolg dat een eigenaar van of een beperkt gerechtigde tot een aangewezen perceel(sgedeelte), wanneer deze de grond of het beperkt recht wenst te vervreemden, de grond eerst aan de gemeente te koop moet aanbieden. Hierdoor houdt de gemeente de regie op de verdere ontwikkeling van de plannen voor de aangewezen gronden.

 

De gerechtigden ontvangen een dezer dagen bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan.

 

Inzage stukken

In verband met het coronavirus is het momenteel niet mogelijk om een papieren versie van stukken te bekijken op het stadhuis. Het besluit van het college is samen met het daarbij behorende kadastrale overzicht en een lijst met daarop de aangewezen percelen en perceelsgedeelten, de namen van de rechthebbenden en overige relevante gegevens, met ingang van 8 april gedurende zes weken kosteloos digitaal op te vragen bij de gemeente. U kunt daarvoor op werkdagen telefonisch contact opnemen met dhr. A. Ordeman, Team Ontwikkeling, telefoon 0299-452140 of een mailbericht sturen naar het mailadres: a.ordeman@purmerend.nl

 

Bezwaar en beroep 

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van zes weken dat het besluit ter inzage ligt schriftelijk bezwaar maken tegen de voorlopige aanwijzing door een bezwaarschrift in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend, postbus 15, 1440 AA te Purmerend.

Bezwaarden kunnen ook -wanneer zij een spoedeisend belang aanwezig achten- een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland (bestuursrecht) te Haarlem, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

 

Nadere inlichtingen

Voor nadere inhoudelijke informatie kunt u zich op werkdagen richten tot de gemeente Purmerend:

dhr. A Ordeman, Team Ontwikkeling, telefoon 0299-452140.

 

Purmerend, 7 april 2021