Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamStaatscourant 2021, 18326Ruimtelijke plannenKennisgeving bestemmingsplan ‘Parapluherziening evenementen Rotterdam’ (exclusief Hoek van Holland)

Logo Rotterdam

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat met ingang van vrijdag 16 april 2021 gedurende een periode van zes weken (dus tot en met donderdag 27 mei 2021) het ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluherziening evenementen’ (NL.IMRO.0599.BP1137PapluEvemnt-on01) met de bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage ligt en te raadplegen is via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Zolang de maatregelen in verband met het coronavirus duren, is het niet mogelijk om het ontwerpbestemmingsplan in te zien op een gemeentelijke locatie. Als het niet lukt om het bestemmingsplan digitaal in te zien, kunt u mailen naar evenementensoso@rotterdam.nl en dan wordt in overleg gezocht naar een oplossing. Als u vragen heeft over het bestemmingsplan kunt u die stellen via evenementensoso@rotterdam.nl.

 

De ‘Parapluherziening evenementen’ legt de ruimtelijke aspecten voor het houden van evenementen in het openbaar gebied vast. Aanleiding is het ‘Beleidskader evenementen’ uit 2019 dat als doel heeft dat Rotterdam z’n positie als evenementenstad behoudt en uitbouwt met een goede balans tussen levendigheid en leefbaarheid. De parapluherziening geldt voor heel Rotterdam met uitzondering van de havengebieden en Hoek van Holland.

 

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder over het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken aan de gemeenteraad, door tussenkomst van de directeur van Stadsontwikkeling, BWT/Bestemmingsplannen, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam. Uw schriftelijke zienswijze dient voorzien te zijn van uw naam, adres, woonplaats, handtekening en e-mailadres.

 

Tevens kunnen gedurende deze termijn door een ieder mondeling gemotiveerde zienswijzen kenbaar worden gemaakt. Voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar evenementensoso@rotterdam.nl.

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is deze beoordeling een voorbereidingsbesluit, waarop geen bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij aangetoond kan worden dat dit besluit belanghebbende rechtstreeks treft.

 

Rotterdam, 14 april 2021 

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

namens dezen,

 

Mevr. H.M. van Bockxmeer

Algemeen directeur cluster Stadsontwikkeling