Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselStaatscourant 2021, 17779VerkeersbesluitenGemeente Beesel - Verkeersbesluit - het intrekken van een tijdelijk verkeersbesluit in verband met het instellen van tijdelijke verkeersmaatregelen voor de verkeersproef in het centrum van Reuver.

Logo Beesel

Burgemeester en wethouders van Beesel,

- gezien het raadsbesluit aangaande verkeerscirculatie in Reuver centrum op 8 maart 2021, om het tijdelijk verkeersbesluit in verband met het instellen van tijdelijke verkeersmaatregelen voor de verkeersproef in het centrum van Reuver in te trekken;

- gelet op:

  • het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht (AWB);

  • het bepaalde in artikel 18, eerste lid onder d in de Wegenverkeerswet 1994;

  • het bepaalde in artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994, dat een besluit moet worden genomen voor plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd; 

overwegende:

  • Tijdens de raadsvergadering van 8 maart is besloten de verkeersproef terug te draaien;

  • Dit impliceert dat de verkeerscirculatie terug gaat naar de circulatie voor de proefopstelling;

B E S L U I T E N:

  • het verkeersbesluit van d.d. 8 juli 2020 onder Staatscourant 2020, 36641 voor het instellen van tijdelijke verkeersmaatregelen voor de verkeersproef in het centrum van Reuver, in te trekken;

  • dit intrekkingsbesluit op de gebruikelijke wijze te publiceren.

Reuver, 31 maart 2021

Namens burgemeester en wethouders van Beesel,

beleidsmedewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

Bezwaarclausule

Als u het niet eens bent met dit besluit en u bent belanghebbende, dan kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel, Postbus 4750, 5953 ZK in Reuver. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat uw naam, adres, dagtekening, het besluit waartegen het gericht is en de reden waarom u bezwaar maakt.

Voorlopige voorziening bezwaar

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Als u een spoedeisend belang heeft en u bent belanghebbende, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter, Postbus 950, 6040 AZ in Roermond. Voor een procedure bij de Rechtbank moet u griffiegeld betalen.