Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EemsdeltaStaatscourant 2021, 17555Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan "Delfzijl - Betingehof".

Logo Eemsdelta

 

In het ontwerp bestemmingsplan "Delfzijl – Betingehof" staan de regels voor de bouw van 22 levensloopbestendige woningen in de Polarisbuurt te Delfzijl, op de hoek van de Polarisweg, Uitwierderweg en Neptunusstraat. Tot 2008 heeft hier het verzorgingstehuis Betingeheem gestaan. De woningen worden gebouwd in de vorm van een hof. Dit plan is in samenwerking met woningcorporatie Acantus tot stand gekomen.

Samen met het ontwerp bestemmingsplan worden gelijktijdig ter inzage gelegd:

Ontwerp beeldkwaliteitsplan "Delfzijl – Betingehof"

Het ontwerp beeldkwaliteitsplan legt de uitgangspunten voor architectuur en stedenbouw vast voor de locatie. Het plan dient als toetsingskader voor architecten en de welstandscommissie. Het beeldkwaliteitsplan wordt toegevoegd aan de bestaande Welstandsnota. Het vormt een toetsingskader voor de beoordeling van bouwplannen.

Ontwerp besluit vaststellen hogere waarden Wet geluidhinder

Voor het ontwerp bestemmingsplan "Delfzijl – Betingehof" is een onderzoek verricht naar de geluidsbelasting vanwege industrielawaai. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden en het ontwerp bestemmingsplan maken de bouw van de 22 woningen mogelijk binnen het ontwerp bestemmingsplan "Delfzijl – Betingehof". Het besluit hogere grenswaarden is nodig omdat voor een aantal locaties binnen het plangebied niet kan worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van industrielawaai voor de toekomstige woningen. De geluidsbelasting blijft wel binnen de maximale voorkeursgrenswaarde voor het geluid van de Wet geluidhinder. Het college kan daarom een hogere waarde vaststellen.

Ter inzage

Het ontwerp bestemmingsplan, ontwerp beeldkwaliteitsplan en het besluit hogere waarde en de bijbehorende stukken liggen van 8 april tot en met 20 mei 2021 ter inzage. Vanwege de maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus, kunt u alleen voor noodzakelijke onderwerpen terecht in het gemeentehuis. Daarom geven wij de voorkeur aan digitale inzage. De stukken met betrekking tot het ontwerp bestemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteitsplan (bijlage in het bestemmingsplan) kunt u vinden via ruimtelijkeplannen.nl. De digitale stukken zijn juridisch bindend. Bij een verschil tussen de digitale en de papieren versie geldt het digitale stuk. Het ontwerp besluit hogere waarde Wet geluidhinder kunt u opvragen door een verzoek in te dienen via gemeente@eemsdelta.nl. Kijkt u toch liever de papieren versie in? Maak dan een afspraak bij het Klant Contact Centrum via eemsdelta.nl of via telefoonnummer 14 0596. Onze medewerkers gaan met u op zoek naar een oplossing.

Zienswijzen

Tijdens deze termijn kunt u schriftelijke zienswijzen indienen bij het college van B en W, Postbus 15, 9900 AA te Appingedam of mailen naar: gemeente@eemsdelta.nl. Vermeld in uw brief of e-mail uw naam, adres en woonplaats en vermeld bovenaan uw brief of in uw e-mail bij onderwerp "zienswijze ontwerp bestemmingsplan Delfzijl - Betingehof". Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 0596.