Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sint-MichielsgestelStaatscourant 2021, 17425Ruimtelijke plannenBekendmaking ontwerpbestemmingsplan Duifhuisstraat 2 Sint-Michielsgestel (art. 3.8 Wro)

Logo Sint-Michielsgestel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sint-Michielsgestel maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat vanaf vrijdag 9 april 2021 tot en met donderdag 20 mei 2021 het ontwerpbestemmingsplan Duifhuisstraat 2 Sint-Michielsgestel ter inzage ligt.

Ontwerpbestemmingsplan

Met dit ontwerpbestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt om op de gronden tussen Duifhuisstraat 4 Sint-Michielsgestel en het voormalige café Shooters (Ruwenbergstraat 52) vier rijwoningen te realiseren. De gronden betreffen het parkeerterrein van het voormalige café. Het nieuwe parkeerterrein (voor woningen) wordt hierbij naar achteren verplaatst. Ten behoeve van deze ontwikkeling is een overeenkomst afgesloten met de initiatiefnemer, die het plan ook gaat realiseren. Daarom hoeft geen exploitatieplan ter visie te worden gelegd.

Inzagetermijn, procedure en zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan Duifhuisstraat 2 Sint-Michielsgestel met de daarop betrekking hebbende stukken ligt vanaf vrijdag 9 april 2021 tot en met donderdag 20 mei 2021 voor een ieder ter inzage bij de receptie in het gemeentekantoor van Sint-Michielsgestel, Meanderplein 1 te Sint-Michielsgestel. Kijk voor onze actuele/beperkte openingstijden (i.v.m. Corona - COVID-19) op onze website www.sint-michielsgestel.nl. Buiten de openingstijden is inzage op afspraak mogelijk.

Het digitale ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u op de website www.ruimtelijkeplannen.nl raadplegen en downloaden. Op de hoofdpagina van deze website kunt u het opzoeken met het betreffende plan(ID)-nummer NL.IMRO.0845.BP2021Duifhuisstr2-ON01.

Binnen de genoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder een schriftelijke of mondelinge zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen. Zienswijzen kunnen niet per email worden ingediend. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel, postbus 10.000, 5270 GA Sint-Michielsgestel. Mondelinge zienswijzen kunnen alleen op afspraak worden ingediend.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer T. Diebels van het team Ruimtelijke Ontwikkeling, bereikbaar op het telefoonnummer 06-12536024 of via het mailadres t.diebels@mijngemeentedichtbij.nl.

 

Burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel,

8 april 2021