Ontwerpbestemmingsplan “Parapluplan geluidszone Avebe” Aa en Hunze

Logo Aa en Hunze

 

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan “Parapluplan geluidszone Avebe” ter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht.

 

Zakelijke inhoud

Met het paraplubestemmingsplan voor de geluidzone voor het fabriekscomplex van Avébe op het perceel Noordzijde 2 te Gasselternijveen wordt beoogd om deze zone op een correcte wijze planologisch te verankeren. Er is géén sprake van een wijziging van de zone, maar van een planologische bestendiging van de bestaande zone, waarmee een eenduidige regeling tot stand wordt gebracht. De huidige zone is versnipperd over meerdere bestemmingsplannen en sluit niet goed op elkaar aan. Zo is de zone in het bestemmingsplan ‘Gasselternijveen Dorp’ kleiner dan in de aangrenzende bestemmingsplannen ‘Buitengebied’ van gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn. Daarnaast zitten in deze buitengebiedplannen ‘witte vlekken’ vanwege het rijksinpassingsplan ‘Windpark De Drentsche Monden – Oostermoer’. Hier geldt deels nog een oud ‘papieren’ bestemmingsplan voor de zone en voor kleine delen is de zone abusievelijk wegbestemd door het inpassingsplan.

 

Op de verbeelding van het paraplubestemmingsplan zal de gehele geluidzone, voor zover liggend op het grondgebied van de gemeente Aa en Hunze, worden opgenomen. Zo ontstaat een sluitende geluidzone. Overigens zal ook het gedeelte van de zone die op grondgebied van de gemeente Borger-Odoorn ligt gelijktijdig door die gemeente planologisch worden verankerd.

 

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorend ontwerp raadsbesluit ligt vanaf 8 april 2021 gedurende zes weken ter inzage tijdens openingstijden in het gemeentehuis van Aa en Hunze aan de Spiekersteeg 1 te Gieten. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorend ontwerp raadsbesluit gedurende deze periode ook digitaal te raadplegen op www.aaenhunze.nl (onder ‘Inwoners en verenigingen’ / ‘Wonen & bouwen)’ / ‘Bestemmingsplannen’ / ‘In procedure’ / ‘Ontwerp’) en via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1680.BUIGELUIDAVEBE-OB01).

 

Zienswijzen

Gedurende bovenstaande termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen via telefoonnummer (0592) - 267718 of via gebels@aaenhunze.nl.

Naar boven