Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldStaatscourant 2021, 17273VerkeersbesluitenAANWIJZEN GERESERVEERDE GEHANDICAPTEN PARKEERPLAATS

Logo Barneveld

De verkeerskundig medewerker van de afdeling Vastgoed en Infrastructuur;

Daartoe gemachtigd op grond van het mandaatbesluit van het college van burgemeester en wethouders van Barneveld van 30.01.1996;

Overwegende dat;

Een bewoonster aan de Schoonbeekhof in Kootwijkerbroek een verzoek heeft ingediend om aan haar een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken toe te wijzen;

Mevrouw in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart bestuurder, aangezien uit medisch onderzoek is komen vast te staan dat zij gehandicapt is;

Mevrouw in het bezit is van een voertuig waar zij op dat moment mee rijdt en niet beschikt over een passende parkeerplaats op eigen terrein;

Het gelet op het voorgaande gewenst is om aan mevrouw een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken toe te wijzen aan de Schoonbeekhof in Kootwijkerbroek;

Met het aanwijzen van deze gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt beoogd dat de auto van mevrouw direct bij haarwoning kan worden geparkeerd en zij geen grote afstanden hoeft af te leggen om bij zijn auto te komen;

Genoemde doelstelling is afgewogen tegen het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer en de beschikbaarheid van voldoende algemene parkeergelegenheid en dat aan de in de vorige alinea genoemde doelstelling een hogere prioriteit moet worden toegekend;

Hierover overleg heeft plaatsgevonden met de politie waaruit is gebleken dat de politie geen bezwaar heeft tegen de aanwijzing van deze gehandicaptenparkeerplaats;

Het betrokken weggedeelte is in beheer bij de gemeente Barneveld;Gelet op de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) 1990 en het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

Besluit:Door middel van plaatsing van bord E6 (gehandicaptenparkeerplaats) van bijlage 1 van het RVV 1990 met daarbij een onderbord van de betreffende auto een gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van de Schoonbeekhof in Kootwijkerbroek.

 

Barneveld, 30 maart 2021

Namens burgemeester en wethouders,

 

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Belanghebbenden die het verkeersbesluit om bepaalde redenen onjuist vinden, kunnen binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via Postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal op www.barneveld.nl. Hiervoor heeft u wel uw DigiD nodig. Belanghebbenden die een bezwaarschrift hebben ingediend, kunnen tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in Arnhem verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Dit verzoek kan in tweevoud gericht worden aan: Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl. Kijk op genoemde website voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.