Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2021, 16866VerkeersbesluitenVerkeersbesluit intrekken verkeersbesluit Antonio Vivaldistraat 2 (2019-52560) aanleg elektrische oplaadplaats (zes vakken)

Logo Amsterdam

SW20 - 02 8 33 ( Zuid )

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam;

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

 

 

Gelet op

 • de Wegenverkeerswet 1994;

 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • de bepalingen en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • de Verordening op het lokaal bestuur in Amsterdam;

 • de ondermandaatbesluiten van de stadsdelen.

 

Verder gelet op

 • het Actieplan Schone Lucht (oktober 2019);

 • de inrichtingsprincipes voor een autoluwe stad (september 2019);

 • de agenda autodelen (februari 2019);

 • het beleid en de richtlijnen “uitbreiding en realisatie van openbare infrastructuur in Amsterdam (22 februari 2016);

 • voorrang voor een Gezonde Stad (25 juni 2008);

 • het Plan van Aanpak Elektrisch Vervoer “Amsterdam Elektrisch” (nr. 383 van afd. 1 van het Gemeenteblad, 2009);

 • het besluit Opschaling netwerk oplaadinfrastructuur elektrisch rijden (College van B&W, 29 juni 2010).

Overwegende dat:

 • er een verkeersbesluit is genomen onder nummer Z-19-77483 d.d. 17 september 2019 (2019-77482 gepubliceerd op 17 september 2019) voor het aanleggen van een elektrische oplaadplaats bij het adres Antonio Vivaldistraat 2;

 • in verband met de komst van een parkeergarage er sprake is van een nulplafond en dat deze oplaadplaatsen niet zullen worden aangelegd;

 • om bovenstaande redenen het verkeersbesluit Z-19-77483 d.d. 17 september 2019 (2019-77482 gepubliceerd op 17 september 2019) moet worden ingetrokken;

 • het hierna genoemde weggedeelte onder beheer is van en gelegen is binnen de grenzen van de gemeente Amsterdam.

 

BESLUIT

 • 1.

  het verkeersbesluit nummer verkeersbesluit nummer Z-19-77483 d.d. 17 september 2019 (2019-77482 gepubliceerd op 17 september 2019) inzake aanleg elektrische oplaadplaats bij het adres Antonio Vivaldistraat 2 in te trekken;

 • 2.

  parkeervaknummers 120755483242, 120755483239, 120755483237, 120755483235, 120755483232 en 120755483230 weer terug te geven aan het reguliere parkeerareaal.

 •  

 •  

Amsterdam, 31 maart 2021

 

Teammanager Expertisecentrum, Gebied en Gebruik, Stadswerken

 

 

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken.

 

U kunt online bezwaar maken via www.amsterdam.nl/bezwaar/jb. Daarvoor hebt u een DigiD nodig.

 

U kunt uw bezwaarschrift ook per post sturen aan:

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

T.a.v. Juridisch Bureau

Postbus 483

1000 AL AMSTERDAM

 

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

 • uw naam, adres en telefoonnummer

 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening

 • het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit

 • waarom u bezwaar maakt.

 

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop zij uw bezwaarschrift gaat behandelen.

 

 

Schorsende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.

 

Spoed? Voorlopige voorziening

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam

sector Bestuursrecht Algemeen

Postbus 75850

1070 AW AMSTERDAM

 

Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, namens hen

Annelies Lelijveld